สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
     
 
ระบบสารสนเทศ/แบบฟอร์ม
ระบบ i -Thesis (เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2562)
คู่มือนิสิต
คู่มือผู้ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
Download แบบฟอร์ม
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
Template การพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์ (ปริญญาเอก)
Template การพิมพ์วิทยานิพนธ์ (ปริญญาโท แผน ก)
Template การพิมพ์การค้นคว้าอิสระ (ปริญญาโท แผน ข)
กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
ภาพพื้นหลังสำหรับประชุมออนไลน์
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
ระบบสารสนเทศ/แบบฟอร์ม กลับหน้าหลัก
    Download แบบฟอร์ม  
บว 1 แบบเสนอชื่อเรื่องและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
บว 2 แบบขออนุมัติจัดประชุมพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์
บว 3 แบบขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
บว 5 แบบขออนุมัติสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
บว 4 คำร้องขอรับบริการคลินิกให้คำปรึกษา (TSU GRAD CLINIC)
บว 9 แบบรายงานผลสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
บว 9/1 แบบประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ (นิสิตรุ่น 59 เป็นต้นไป)
บว 10 แบบคำร้องเชิญบุคคลภายนอกเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
บว 11 แบบคำร้องส่งวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจรูปแบบ
บว 12 แบบคำร้องส่งวิทยานิพนธ์ให้คณะกรรมการตรวจรูปแบบ
บว 13 แบบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
บว 14 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
บว 15 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงเค้าโครงวิทยานิพนธ์
บว 16 แบบเสนอชื่อเรื่องและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ/ภาคนิพนธ์/สารนิพนธ์
บว 17 แบบขออนุมัติสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระ/ภาคนิพนธ์/สารนิพนธ์
บว 18 แบบรายงานผลสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระ/ภาคนิพนธ์/สารนิพนธ์
บว 18/1 แบบประเมินคุณภาพการค้นคว้าอิสระ/ภาคนิพนธ์/สารนิพนธ์
บว 22.1 หนังสือขอความอนุเคราะห์วิทยานิพนธ์ (บุคลากรภายนอก)
บว 22.2 หนังสือขอความอนุเคราะห์วิทยานิพนธ์ (บุคลากรภายใน)
บว 23.1 หนังสือขอความอนุเคราะห์การค้นคว้าอิสระ/ภาคนิพนธ์/สารนิพนธ์ (บุคลากรภายนอก)
บว 23.2 หนังสือขอความอนุเคราะห์การค้นคว้าอิสระ/ภาคนิพนธ์/สารนิพนธ์ (บุคลากรภายใน)
บว 24 แบบคำร้องการรับรองความจำเป็นในการลาศึกษาต่อ
บว 25 แบบคำร้องขอกลับเข้าปฏิบัติราชการในสังกัดเดิมของข้าราชการที่ลาศึกษาต่อ
บว 26 แบบคำร้องสอบประมวลความรู้ (ภาคปกติ)
บว 27 แบบคำร้องสมัครสอบประมวลความรู้ (ภาคพิเศษ)
บว 28 แบบคำร้องสมัครสอบวัดคุณสมบัติ (ภาคปกติ)
บว 29 แบบคำร้องสมัครสอบวัดคุณสมบัติ (ภาคพิเศษ)
บว 30 แบบคำร้องสมัครสอบภาษา
บว 31 แบบคำร้องส่งการค้นคว้าอิสระ/ภาคนิพนธ์/สารนิพนธ์ เพื่อตรวจรูปแบบ
บว 32 แบบคำร้องส่งการค้นคว้าอิสระ/ภาคนิพนธ์/สารนิพนธ์ ให้คณะกรรมการตรวจรูปแบบ
บว 33 แบบฟอร์มเชิญบุคลากรภายนอกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ (สอบเค้าโครง/สอบปากเปล่า)
แบบคำร้องขออนุญาตขยายเวลาการอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์
แบบคำร้องขออนุญาตขยายเวลาการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์
แบบคำร้องขออนุมัติยกเลิกการสอบประมวลความรู้
แบบคำร้องขอสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการไปนำเสนอผลงานวิจัย
แบบคำร้องขอสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
แบบตรวจสอบเบื้องต้นก่อนส่งรูปเล่มให้บัณฑิตวิทยาลัย
แบบประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
แบบแจ้งจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียน
แบบคำร้องการขอยกเว้นการสอบภาษา บว.docx
แบบคำร้องการขอยกเว้นการสอบภาษา บว.pdf
-->  หน้า 1