สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
     
 
ระบบสารสนเทศ/แบบฟอร์ม
ระบบ i -Thesis (เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2562)
คู่มือนิสิต
คู่มือผู้ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
Download แบบฟอร์ม
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
Template การพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์ (ปริญญาเอก)
Template การพิมพ์วิทยานิพนธ์ (ปริญญาโท แผน ก)
Template การพิมพ์การค้นคว้าอิสระ (ปริญญาโท แผน ข)
กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
ภาพพื้นหลังสำหรับประชุมออนไลน์
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
ระบบสารสนเทศ/แบบฟอร์ม กลับหน้าหลัก
    ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
1.ขั้นตอนการสอบวิทยานิพนธ์
2.ขั้นตอนการสอบการค้นคว้าอิสระ
3.ขั้นตอนการขอความอนุเคราะห์ในการทำวิทยานิพนธ์
4.ขั้นตอนการขอความอนุเคราะห์ในการทำการค้นคว้าอิสระ
5.ขั้นตอนการขอทุนทำวิทยานิพนธ์
6.ขั้นตอนขอรับทุนการค้นคว้าอิสระ
7.ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ
8.ขั้นตอนการรายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่าย
9.ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำโครงการ พร้อมการเบิกจ่าย
-->  หน้า 1