สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
     
 
นิสิตปัจจุบัน
คณะกรรมการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์
การรายงานผลการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระผ่านระบบทะเบียน
ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษาต่างๆ
กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/สอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ ประจำปีการศึกษาต่างๆ
TSU GRAD CLINIC
 
นิสิตปัจจุบัน กลับหน้าหลัก
    ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ  
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 17 ธันวาคม 2559
2. ประกาศฯ การทำและสอบวิทยานิพนธ์ ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
3. ประกาศฯ การทำและสอบการค้นคว้าอิสระ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
4. ประกาศฯ การสอบภาษา ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกาษา ปี 2559 ฉบับลงวันที่ 17 ธันวาคม 2559
5. ประกาศฯการสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
6. ประกาศฯ หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ตามข้อบังคับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2559
7. ประกาศฯ หลักเกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 17 ธันวาคม 2559
8. ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตบัณฑิตศึกษาหรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในนามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
9. ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
10. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การขอจริยธรรมการวิจัย สำหรับวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และดุษฎีนิพนธ์ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
11. ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2562
12. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การขอรับบริการสอนเขียนและตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) ของคลินิกให้คำปรึกษา (TSU GRAD CLINIC)
-->  หน้า 1