สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
     
 
นิสิตปัจจุบัน
คณะกรรมการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์
การรายงานผลการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระผ่านระบบทะเบียน
ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษาต่างๆ
กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/สอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ ประจำปีการศึกษาต่างๆ
 
นิสิตปัจจุบัน กลับหน้าหลัก
    TSU GRAD CLINIC  
ไม่พบข้อมูล
-->