สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
     
 
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ทะเบียนควบคุมวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
ทะเบียนคุมการค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์
รายชื่อวิทยานิพนธ์ที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 จนถึงปีการศึกษา 2561
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หัวข้อวิทยานิพนธ์ตั้งแต่เปิดสอน จนถึงปีการศึกษา 2552
ไฟล์วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และแบบตอบรับการตีพิมพ์และนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
รายชื่อการค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์ที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 จนถึงปีการศึกษา 2563
Thaksin Procedia
 
ฐานข้อมูลงานวิจัย กลับหน้าหลัก
    รายชื่อวิทยานิพนธ์ที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 จนถึงปีการศึกษา 2561  
-->  หน้า 1