สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
     
 
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ทะเบียนคุมการค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์
รายชื่อวิทยานิพนธ์ที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 จนถึงปีการศึกษา 2561
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หัวข้อวิทยานิพนธ์ตั้งแต่เปิดสอน จนถึงปีการศึกษา 2552
ไฟล์วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และแบบตอบรับการตีพิมพ์และนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
รายชื่อการค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์ที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 จนถึงปีปัจจุบัน
Thaksin Procedia
คลังปัญญามหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยานิพนธ์, รายงานวิจัย, บทความวิชาการ)
 
ฐานข้อมูลงานวิจัย กลับหน้าหลัก
    หัวข้อวิทยานิพนธ์ตั้งแต่เปิดสอน จนถึงปีการศึกษา 2552  
กศ.ด. ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา
กศ.ม. การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กศ.ม. การวิจัยและประเมิน
กศ.ม. คณิตศาสตร์
กศ.ม. เคมี
กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
กศ.ม. ภาษาไทย
กศ.ม. การวัดผลการศึกษา
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน
กศ.ม. ภาษาอังกฤษ
กศ.ม. การอุดมศึกษา
บธ.ม. การจัดการธุรกิจ
วท.ม. การจัดการระบบสุขภาพ
วท.ม. เคมีประยุกต์
วท.ม. ชีววิทยา
วท.ม. ฟิสิกส์
ศศ.ม. จิตวิทยาการให้คำปรึกษา
ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา
ศศ.ม. พื้นที่ศึกษา
ศศ.ม. ภาษาไทย
-->  หน้า 1