สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
     
 
บริการข้อมูล
แผน
รายงานการดำเนินงานประจำปี
งานวิจัยสถาบัน
มติย่อ/รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
บทความ/บทวิเคราะห์
สารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย
งบประมาณ การเงิน และพัสดุ
รายงานการประชุมสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
ITA ตัวชี้วัดที่ 9 และ 10 (O10 - O42)
บันทึกการอบรมย้อนหลัง
นโยบาย No Gift Policy
 
บริการข้อมูล กลับหน้าหลัก
    งานวิจัยสถาบัน  
1. โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยสถาบันบัณฑิตวิทยาลัย
2. งานวิจัยสถาบัน เรื่อง เครื่องมือสำคัญในการพัฒนาองค์กร
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
4. สถานภาพมหาบัณฑิตที่ทำวิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
5. ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
6. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
7. ความคิดเห็นของคณบดีคณะที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการที่มีต่อการ ดำเนินงานตามโครงการการให้โควตานิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยทักษิณเข้าศึกษาต่อใน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (แผน ก)
8. ปัจจัยในการสำเร็จการศึกษาล่าช้า ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
-->  หน้า 1