สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
     
 
บริการข้อมูล
แผน
รายงานการดำเนินงานประจำปี
งานวิจัยสถาบัน
มติย่อ/รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
บทความ/บทวิเคราะห์
สารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย
งบประมาณ การเงิน และพัสดุ
รายงานการประชุมสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
ITA ตัวชี้วัดที่ 9 และ 10 (O10 - O42)
บันทึกการอบรมย้อนหลัง
นโยบาย No Gift Policy
 
บริการข้อมูล กลับหน้าหลัก
    บทความ/บทวิเคราะห์  
1. การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา : มุมมองมหาวิทยาลัยทักษิณ
2. การสื่อสาร : กลยุทธ์สู่ความสำเร็จขององค์กร
3. วิกฤตคุณภาพบัณฑิตศึกษากับบทบาทมหาวิทยาลัย
4. บทความวิชาการ เรื่อง เหตุจูงใจในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
5. การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสำเร็จการศึกษาล่าช้าของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
6. การวิจัยสถาบัน : เครื่องมือสำคัญในการพัฒนาองค์กร
7. ทำวิทยานิพนธ์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
-->  หน้า 1