สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
     
 
นโยบายและแผน
แผน
รายงานการดำเนินงานประจำปี
งานวิจัยสถาบัน
มติย่อ/รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
บทความ/บทวิเคราะห์
บริการข้อมูล
งบประมาณ การเงิน และพัสดุ
 
นโยบายและแผน กลับหน้าหลัก
    รายงานการดำเนินงานประจำปี  
รายงานผลตัวชี้วัดตามแผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ระยะ 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2562-2565
รายงานผลตัวชี้วัดที่บรรลุแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563
รายงานผล-แผนตามแผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึษา 2562 (รอบ 12 เดือน)
รายงานผลตัวชี้วัดสำคัญตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562
-->  หน้า 1