สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
     
 
บริการข้อมูล
แผน
รายงานการดำเนินงานประจำปี
งานวิจัยสถาบัน
มติย่อ/รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
บทความ/บทวิเคราะห์
สารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย
งบประมาณ การเงิน และพัสดุ
รายงานการประชุมสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
ITA ตัวชี้วัดที่ 9 และ 10 (O10 - O42)
 
บริการข้อมูล กลับหน้าหลัก
    รายงานการดำเนินงานประจำปี  
รายงานผลตัวชี้วัดตามแผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ระยะ 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2562-2565
รายงานผลตัวชี้วัดที่บรรลุแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563
รายงานผล-แผนตามแผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึษา 2562 (รอบ 12 เดือน)
รายงานผลตัวชี้วัดสำคัญตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผล-แผนตามแผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 6 - 9 เดือน)
-->  หน้า 1