สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
     
 
บริการข้อมูล
แผน
รายงานการดำเนินงานประจำปี
งานวิจัยสถาบัน
มติย่อ/รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
บทความ/บทวิเคราะห์
สารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย
งบประมาณ การเงิน และพัสดุ
รายงานการประชุมสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
ITA ตัวชี้วัดที่ 9 และ 10 (O10 - O42)
บันทึกการอบรมย้อนหลัง
นโยบาย No Gift Policy
 
บริการข้อมูล กลับหน้าหลัก
    สารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
การจัดการความรู้
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
การประกันคุณภาพ
บริการวิชาการ
พรบ. กฏหมาย ข้อบัญญัติต่างๆ
การส่งเสริมความโปร่งใส/ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แนวปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/สารสนเทศ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
-->  หน้า 1