สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
ระบบสารสนเทศ/แบบฟอร์ม
ระบบ i -Thesis (เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2562)
คู่มือนิสิต
คู่มือผู้ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
Download แบบฟอร์ม
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
Template การพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์ (ปริญญาเอก)
Template การพิมพ์วิทยานิพนธ์ (ปริญญาโท แผน ก)
Template การพิมพ์การค้นคว้าอิสระ (ปริญญาโท แผน ข)
กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
 
 
Template การพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์ (ปริญญาเอก) กลับหน้าหลัก
      Download ตัวอย่างการพิมพ์
ตัวอย่างการพิมพ์ภาพประกอบเนื้อหา
ตัวอย่างหน้าปกเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
ตัวอย่างประวัติย่อผู้วิจัย
ตัวอย่างภาคผนวก
ตัวอย่างการพิมพ์บุคลานุกรม
ตัวอย่างการพิมพ์บรรณานุกรม
ตัวอย่างการพิมพ์ตาราง
ตัวอย่างการพิมพ์เนื้อหา
ตัวอย่างสารบัญภาพประกอบ
ตัวอย่างสารบัญตาราง
ตัวอย่างสารบัญ
ตัวอย่างประกาศคุณูปการ
ตัวอย่างบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างบทคัดย่อภาษาไทย
ตัวอย่างใบรับรองดุษฎีนิพนธ์
ตัวอย่างหน้าปกดุษฎีนิพนธ์
-->  หน้า 1