สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
ระบบสารสนเทศ/แบบฟอร์ม
ระบบ i -Thesis (เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2562)
คู่มือนิสิต
คู่มือผู้ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
Download แบบฟอร์ม
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
Template การพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์ (ปริญญาเอก)
Template การพิมพ์วิทยานิพนธ์ (ปริญญาโท แผน ก)
Template การพิมพ์การค้นคว้าอิสระ (ปริญญาโท แผน ข)
กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
 
 
Template การพิมพ์วิทยานิพนธ์ (ปริญญาโท แผน ก) กลับหน้าหลัก
      Download ตัวอย่างการพิมพ์
ตัวอย่างหน้าปกเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ตัวอย่างประวัติย่อผู้วิจัย
ตัวอย่างภาคผนวก
ตัวอย่างบุคลานุกรม
ตัวอย่างบรรณานุกรม
ตัวอย่างรูปภาพ
ตัวอย่างตาราง
ตัวอย่างเนื้อหา
ตัวอย่างสารบัญภาพประกอบ
ตัวอย่างสารบัญตาราง
ตัวอย่างสารบัญ
ตัวอย่างประกาศคุณูปการ
ตัวอย่างบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างบทคัดย่อภาษาไทย
ตัวอย่างใบรับรองวิทยานิพนธ์
ตัวอย่างหน้าปกวิทยานิพนธ์
-->  หน้า 1