สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
นโยบายและแผน
แผน
รายงานการดำเนินงานประจำปี
งานวิจัยสถาบัน
มติย่อ/รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
บทความ/บทวิเคราะห์
บริการข้อมูล
งบประมาณ การเงิน และพัสดุ
 
 
แผน กลับหน้าหลัก
      แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานแผน-ผล งบประมาณ 2564 ไตรมาส 3
รายงานแผน-ผล งบประมาณ 2564 ไตรมาส 2
รายงานแผน-ผล งบประมาณ 2564 ไตรมาส 1
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การจัดทำงบประมาณรายจ่าย (ค่าใช้จ่ายส่วนรวม) ประจำปีงบประมาณ 2564
คำของบประมาณ ปี 2564
รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
-->  หน้า 1