สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
นโยบายและแผน
แผน
รายงานการดำเนินงานประจำปี
งานวิจัยสถาบัน
มติย่อ/รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
บทความ/บทวิเคราะห์
บริการข้อมูล
งบประมาณ การเงิน และพัสดุ
 
 
บริการข้อมูล กลับหน้าหลัก
      รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บัณฑิตวิทยาลัย
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 บัณฑิตวิทยาลัย
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แนวทางการปรับปรุงการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บัณฑิตวิทยาลัย
-->  หน้า 1