สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
นโยบายและแผน
แผน
รายงานการดำเนินงานประจำปี
งานวิจัยสถาบัน
มติย่อ/รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
บทความ/บทวิเคราะห์
บริการข้อมูล
งบประมาณ การเงิน และพัสดุ
 
 
บริการข้อมูล กลับหน้าหลัก
      การจัดการความรู้
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง “แนวทางการตีพิมพ์ผลงานในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ”ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings
บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากับคณะนิติศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ ชั้น 3 วิทยาเขตสงขลา
บรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คลิปวีดีโอจากประธาน สคบท และ Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 51
สรุปสาระสำคัญบัณฑิตวิทยาลัยพบหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2563
-->  หน้า 1