สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
นโยบายและแผน
แผน
รายงานการดำเนินงานประจำปี
งานวิจัยสถาบัน
มติย่อ/รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
บทความ/บทวิเคราะห์
บริการข้อมูล
งบประมาณ การเงิน และพัสดุ
 
 
บริการข้อมูล กลับหน้าหลัก
      การบริหารความเสี่ยง
รายงานติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
รายงานติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน
แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน
-->  หน้า 1