สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
นโยบายและแผน
แผน
รายงานการดำเนินงานประจำปี
งานวิจัยสถาบัน
มติย่อ/รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
บทความ/บทวิเคราะห์
บริการข้อมูล
งบประมาณ การเงิน และพัสดุ
 
 
บริการข้อมูล กลับหน้าหลัก
      การส่งเสริมความโปร่งใส/ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน บัณฑิตวิทยาลัย 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่การแสดงเจตจำนงสุจริตและการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของอธิการบดี
-->  หน้า 1