สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ทะเบียนควบคุมวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
ทะเบียนคุมการค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์
รายชื่อวิทยานิพนธ์ที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 จนถึงปีการศึกษา 2561
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หัวข้อวิทยานิพนธ์ตั้งแต่เปิดสอน จนถึงปีการศึกษา 2552
ไฟล์วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และแบบตอบรับการตีพิมพ์และนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
รายชื่อการค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์ที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 จนถึงปีการศึกษา 2563
Thaksin Procedia
 
 
ไฟล์วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และแบบตอบรับการตีพิมพ์และนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป กลับหน้าหลัก
      นิสิตสาขาต่างๆ ที่สำเร็จการศึกษา ปี 2562
หลักสูตร กศ.ม. หลักสูตรและการสอน
หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม
หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตร วทม. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์สึกษา
หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาเคมี
หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตร บธ.ม. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน
-->  หน้า 1