สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ทะเบียนควบคุมวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
ทะเบียนคุมการค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์
รายชื่อวิทยานิพนธ์ที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 จนถึงปีการศึกษา 2561
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หัวข้อวิทยานิพนธ์ตั้งแต่เปิดสอน จนถึงปีการศึกษา 2552
ไฟล์วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และแบบตอบรับการตีพิมพ์และนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
รายชื่อการค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์ที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 จนถึงปีปัจจุบัน
Thaksin Procedia
คลังปัญญามหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยานิพนธ์, รายงานวิจัย, บทความวิชาการ)
 
 
รายชื่อการค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์ที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 จนถึงปีปัจจุบัน กลับหน้าหลัก
      ปีการศึกษา 2562
-->  หน้า 1