สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
นิสิตปัจจุบัน
คณะกรรมการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์
การรายงานผลการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระผ่านระบบทะเบียน
ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษาต่างๆ
กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/สอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ ประจำปีการศึกษาต่างๆ
TSU GRAD CLINIC
 
 
ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ กลับหน้าหลัก
      10. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การขอจริยธรรมการวิจัย สำหรับวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และดุษฎีนิพนธ์ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
-->  หน้า 1