สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
หลักสูตร
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลักสูตร ปร.ด. การพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาไทย)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
 
ปริญญาโท กลับหน้าหลัก
    วิทยาเขตสงขลา
   

คณะศึกษาศาสตร์

  หลักสูตร ค่าเทอม  
 1   กศ.ม.การบริหารการศึกษา ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2     17,000       สมัครเรียน  
2  กศ.ม.การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ แผน ข 25,000 สมัครเรียน
3  กศ.ม.การวิจัยและประเมิน ภาคปกติ แผน ก แบบ ก1   สมัครเรียน
4  กศ.ม.การวิจัยและประเมิน ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2 18,000 สมัครเรียน
5  กศ.ม.การวิจัยและประเมิน ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก1 26,000 สมัครเรียน
6  กศ.ม.การวิจัยและประเมิน ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2 26,000 สมัครเรียน
7  กศ.ม.การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2 17,000 สมัครเรียน
8  กศ.ม.การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2 25,000 สมัครเรียน
9  กศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2 22,000 สมัครเรียน
10  กศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ(ทุน สควค.) 45,000 สมัครเรียน
11  กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2 17,000 สมัครเรียน
12  กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2 25,000 สมัครเรียน
13  กศ.ม.พลศึกษา ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2 17,000 สมัครเรียน
14  กศ.ม.พลศึกษา ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2 25,000 สมัครเรียน
15  กศ.ม.ภาษาไทย ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2 17,000 สมัครเรียน
16  กศ.ม.ภาษาไทย ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2 25,000 สมัครเรียน
17  กศ.ม.หลักสูตรและการสอน ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2 17,000 สมัครเรียน
18  กศ.ม.หลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2 25,000 สมัครเรียน
19  ศศ.ม.จิตวิทยาการให้คำปรึกษา ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2 17,000 สมัครเรียน
20  ศศ.ม.จิตวิทยาการให้คำปรึกษา ภาคปกติ แผน ข   สมัครเรียน
21  ศศ.ม.จิตวิทยาการให้คำปรึกษา ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2 25,000 สมัครเรียน
22  ศศ.ม.จิตวิทยาการให้คำปรึกษา ภาคพิเศษ แผน ข 25,000 สมัครเรียน

 

คณะวิทยาศาสตร์

  หลักสูตร ค่าเทอม  
 1   วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2 20,000 สมัครเรียน
2  วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2                        25,000 สมัครเรียน

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  หลักสูตร ค่าเทอม  
 1   ศศ.ม.ภาษาไทย ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2 18,000 สมัครเรียน
2  ศศ.ม.วัฒนธรรมศึกษา ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2 18,000 สมัครเรียน
3  ศศ.ม.วัฒนธรรมศึกษา ภาคปกติ แผน ข   สมัครเรียน
4  ศศ.ม.วัฒนธรรมศึกษา ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2                           25,000 สมัครเรียน
5  ศศ.ม.วัฒนธรรมศึกษา ภาคพิเศษ แผน ข 25,000 สมัครเรียน

 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

  หลักสูตร ค่าเทอม  
 1   บธ.ม.การจัดการธุรกิจ ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2 40,000 สมัครเรียน
2  บธ.ม.การจัดการธุรกิจ ภาคปกติ แผน ข   สมัครเรียน
3  บธ.ม.การจัดการธุรกิจ ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2                              45,000 สมัครเรียน
4  บธ.ม.การจัดการธุรกิจ ภาคพิเศษ แผน ข 45,000 สมัครเรียน

 

คณะนิติศาสตร์

  หลักสูตร ค่าเทอม  
 1   น.ม.นิติศาสตร์ ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2 25,000 สมัครเรียน
2  น.ม.นิติศาสตร์ ภาคปกติ แผน ข   สมัครเรียน
3  น.ม.นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2                                       31,500 สมัครเรียน
4  น.ม.นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ แผน ข 31,500 สมัครเรียน

 

วิทยาลัยนานาชาติ

  หลักสูตร ค่าเทอม  
 1   บธ.ม.การจัดการธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) แผน ข                           80,000 สมัครเรียน