สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
หลักสูตร
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลักสูตร ปร.ด. การพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาไทย)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
 
ปริญญาโท กลับหน้าหลัก
    วิทยาเขตพัทลุง
   

คณะวิทยาศาสตร์

  หลักสูตร ค่าเทอม  
 1   วท.ม.คณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา ภาคปกติ แผน ก แบบ ก 2 17,000  สมัครเรียน 
2  วท.ม.เคมี ภาคปกติ แผน ก แบบ ก1 20,000 สมัครเรียน
3  วท.ม.เคมี ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2   20,000   สมัครเรียน
4  วท.ม.เคมี ภาคปกติ แผน ข   สมัครเรียน
5  วท.ม.เคมี ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2 33,000 สมัครเรียน
6  วท.ม.เคมี ภาคพิเศษ แผน ข 33,000 สมัครเรียน
7  วท.ม.ชีววิทยา ภาคปกติ แผน ก แบบ ก 1 20,000 สมัครเรียน
8  วท.ม.ชีววิทยา ภาคปกติ แผน ก แบบ ก 2 20,000 สมัครเรียน
9  วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ แผน ก แบบ ก1 20,000 สมัครเรียน
10  วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2 20,000 สมัครเรียน
11  วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2 20,000 สมัครเรียน
12  วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ แผน ข 20,000 สมัครเรียน
13  วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก 2 27,000 สมัครเรียน
14  วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ แผน ข 27,000 สมัครเรียน
15  วท.ม.ฟิสิกส์ ภาคปกติ แผน ก แบบ ก1 17,000 สมัครเรียน
16  วท.ม.ฟิสิกส์ ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2 17,000 สมัครเรียน

 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

  หลักสูตร ค่าเทอม  
 1   ส.ม.สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2   22,000   สมัครเรียน
2  ส.ม.สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2    29,000 สมัครเรียน

 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

  หลักสูตร ค่าเทอม  
  1    วท.ม.การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2    สมัครเรียน 
2  วท.ม.การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2 23,000 สมัครเรียน
3  วท.ม.การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2     36,600       สมัครเรียน  

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

  หลักสูตร ค่าเทอม  
 1   วศ.ม.วิศวกรรมพลังงาน ภาคปกติ แผน ก แบบ ก1             25,000 สมัครเรียน
2  วศ.ม.วิศวกรรมพลังงาน ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2 25,000 สมัครเรียน