สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
บริการข้อมูล
แผน
รายงานการดำเนินงานประจำปี
งานวิจัยสถาบัน
มติย่อ/รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
บทความ/บทวิเคราะห์
สารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย
งบประมาณ การเงิน และพัสดุ
รายงานการประชุมสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
ITA ตัวชี้วัดที่ 9 และ 10 (O10 - O42)
บันทึกการอบรมย้อนหลัง
 
 
ITA ตัวชี้วัดที่ 9 และ 10 (O10 - O42) กลับหน้าหลัก
    ITA ปี 2565 ตัวชี้วัดที่ 9 และ 10 (O1 - O42)
   

9. การเปิดเผยข้อมูล

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
O1

โครงสร้างหน่วยงาน

O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่

คำสั่งมอบอำนาจ

พรบ. กฏหมาย ข้อบัญญัติต่างๆ

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งมอบอำนาจ

ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ

พรบ. กฏหมาย ข้อบัญญัติต่างๆ

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551

การประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A

สายตรงคณบดี

กระดานสนทนา บัณฑิตวิทยาลัย

เพจ Facebook บัณฑิตวิทยาลัย

ช่องสนทนาเพจ Facebook บัณฑิตวิทยาลัย

O9 Social Network

 

9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำโครงการ/กิจกรรมตามแผนบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน

การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือผู้ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2564

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจในการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2564

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

O17 E–Service

กรอกแบบฟอร์มออนไลน์

Download แบบฟอร์ม

 

9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนงานใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 

สายตรงคณบดี

เพจ Facebook บัณฑิตวิทยาลัย

ช่องสนทนาเพจ Facebook บัณฑิตวิทยาลัย

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

บัณฑิตวิทยาลัยพบส่วนงานวิชาการและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2564

Grad – Showcase ครั้งที่ 1

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการสัมมนา & การศึกษานอกสถานที่เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยของนิสิตหลักสูตร ปร.ด.สาขาการพัฒนาที่ยั่งยืน รุ่นที่ 6 และรุ่นที่ 7 

 

10. การป้องกันการทุจริต

10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

 

10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งในและป้องกันการทุจริต
O42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

แนวทางการปรับปรุงการประเมิน ITA ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 บัณฑิตวิทยาลัย

O43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

รายงานตามแนวทางการปรับปรุงการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บัณฑิตวิทยาลัย