สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
หลักสูตร
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลักสูตร ปร.ด. การพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาไทย)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
ปริญญาเอก กลับหน้าหลัก

บัณฑิตวิทยาลัย

  หลักสูตร วิทยาเขต ค่าเทอม  
 1   ปร.ด.การพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาไทย) ภาคปกติ แบบ 1.1 สงขลา 60,000 สมัครเรียน
2  ปร.ด.การพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาไทย) ภาคปกติ แบบ 2.1 สงขลา 60,000 สมัครเรียน

 

คณะศึกษาศาสตร์

  หลักสูตร วิทยาเขต ค่าเทอม  
 1   กศ.ด.การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ แบบ 2.1 สงขลา 50,000 สมัครเรียน
2  กศ.ด.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคพิเศษ แบบ 1.1     สงขลา 50,000 สมัครเรียน
3  กศ.ด.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคพิเศษ แบบ 2.1 สงขลา 50,000 สมัครเรียน
4  กศ.ด.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคปกติ แบบ 1.1 สงขลา   สมัครเรียน
5  กศ.ด.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคปกติ แบบ 2.1 สงขลา   สมัครเรียน

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  หลักสูตร วิทยาเขต ค่าเทอม  
 1   ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา ภาคปกติ แบบ 1.1                               สงขลา 50,000 สมัครเรียน
2  ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา ภาคปกติ แบบ 2.1 สงขลา 50,000 สมัครเรียน

 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

  หลักสูตร วิทยาเขต ค่าเทอม  
 1   บธ.ด.การจัดการธุรกิจ ภาคปกติ แบบ 2.1 สงขลา 60,000 สมัครเรียน
2  บธ.ด.การจัดการธุรกิจ ภาคพิเศษ แบบ 2.1                             สงขลา 80,000 สมัครเรียน

 

วิทยาลัยนานาชาติ

  หลักสูตร วิทยาเขต ค่าเทอม  
 1   ปร.ด.การพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาอังกฤษ) แบบ 1.1               สงขลา 100,000 สมัครเรียน

 

คณะวิทยาศาสตร์ 

  หลักสูตร วิทยาเขต ค่าเทอม  
 1   ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ แบบ 1.1                             พัทลุง 25,000 สมัครเรียน
2  ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ แบบ 2.1 พัทลุง 25,000 สมัครเรียน
3  ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ แบบ 2.2 พัทลุง 25,000 สมัครเรียน

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

  หลักสูตร วิทยาเขต ค่าเทอม  
 1   ปร.ด.วิศวกรรมพลังงาน (ภาคภาษาอังกฤษ)                        พัทลุง 60,000 สมัครเรียน
2  ปร.ด.วิศวกรรมพลังงาน ภาคปกติ แบบ 1.1 พัทลุง 25,000 สมัครเรียน
3  ปร.ด.วิศวกรรมพลังงาน ภาคปกติ แบบ 2.1 พัทลุง 25,000 สมัครเรียน