สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
หลักสูตร
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลักสูตร ปร.ด. การพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาไทย)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต กลับหน้าหลัก

คณะศึกษาศาสตร์

  หลักสูตร วิทยาเขต ค่าเทอม  
 1   ป.บัณฑิต สาขาวิชาการเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ (โครงการความร่วมมือ) สงขลา 25,000 สมัครเรียน
2  ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ สงขลา 24,000 สมัครเรียน