สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯลฯ
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
คณะกรรมการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์
โครงสร้างองค์กรและการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย
คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
มติย่อ/รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
งานวิจัยสถาบัน
บทความ/บทวิเคราะห์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558 - 2561
แผนปฏิบัติการประจำปี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
รายงานประเมินแผนปฏิบัติการประจำปี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักสูตร ปร.ด. การพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาไทย)
test
test222222
 
ประวัติความเป็นมา กลับหน้าหลัก

ประวัติความเป็นมา         

 

                                               ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยทักษิณ

 

 

       เป็นสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ ตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถาบันการศึกษาที่สนองตอบต่อความต้องการพัฒนากำลังคนของท้องถิ่น โดยมีจุดเริ่มต้นจากการขยายงานออกสู่ภูมิภาคของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ซึ่งได้กระจายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนในส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสศึกษาต่อ จึงมีการจัดตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลาขึ้น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2511 ผลจากการพัฒนาของวิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา ในปี 2517 จึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นหาวิทยาลัยศรีนครินทร-วิโรฒ สงขลา ต่อมาปี 2535 เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒภาคใต้ และได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศชื่อว่า "มหาวิทยาลัยทักษิณ" เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2539 
     สำหรับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปีการศึกษา 2523 จวบจนถึงปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี

 

    ปัจจุบันการบริหารการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดำเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง