สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯลฯ
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้บริหารและบุคลากร
โครงสร้างองค์กรและการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย
แผนผังเว็บไซต์
ข้อมูลการติดต่อ
คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
 
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯลฯ กลับหน้าหลัก

ปรัชญา
ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนาบัณฑิตศึกษา สู่มาตรฐานสากล

ปณิธาน
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบัณฑิตศึกษา สร้างองค์ความรู้ เสริมศักยภาพการวิจัย และสานประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

วิสัยทัศน์
ผลักดันบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณเป็นบัณฑิตศึกษานวัตกรรมสังคมและความยั่งยืนภายในปี 2567 (Accelerating TSU Graduate Education for Social Innovation and Sustainability by 2024)

พันธกิจ
1.) กำกับดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.) ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรเดิมและพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาหลักของมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ
3.) เสริมสร้างและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะหลักและทักษะสากลของอาจารย์และบุคลากรบัณฑิตศึกษา
4.) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
5.) แสวงหาแหล่งทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษาและเครือข่ายร่วมพัฒนา
6.) พัฒนาระบบบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ค่านิยมร่วม (GS - TSU)
G Good Governance ยึดหลักธรรมาภิบาล
S Standard มุ่งมั่นมาตรฐาน
T Teamwork ทำงานเป็นทีม
S Service mind/Smile ยิ้มและมีจิตบริการ
U Ultimate Goal ฝันให้ไกลไปให้ถึง

วัฒนธรรมองค์กร
(รัก - ร่วม - เรียนรู้)
รัก รู้รักสามัคคีมีใจเป็นหนึ่งเดียว
ร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมพัฒนา ร่วมรับผิดชอบ
เรียนรู้ เรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อพัฒนาไปสู่องค์กร แห่งการเรียนรู้