สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯลฯ
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้บริหารและบุคลากร
โครงสร้างองค์กรและการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย
แผนผังเว็บไซต์
ข้อมูลการติดต่อ
คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
 
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯลฯ กลับหน้าหลัก

ปรัชญา
ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนาบัณฑิตศึกษา สู่มาตรฐานสากล

ปณิธาน
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบัณฑิตศึกษา สร้างองค์ความรู้ เสริมศักยภาพการวิจัย และสานประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่มาตรฐานระดับนานาชาติ

พันธกิจ
1) กำกับดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่มาตรฐานระดับนานาชาติ
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรเดิมและพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการสร้างนวัตกรรมสังคม
3) เสริมสร้างและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะหลักและทักษะสากลของอาจารย์ บุคลากร และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสู่มาตรฐานระดับนานาชาติ
5) แสวงหาแหล่งทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษาและเครือข่ายร่วมพัฒนา
6) พัฒนาระบบบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ค่านิยมร่วม (GS - TSU)
G Good Governance ยึดหลักธรรมาภิบาล
S Standard มุ่งมั่นมาตรฐานสูงสุด
T Talented Teamwork ทีมงานเปี่ยมล้นความสามารถ
S Service mind/Smile ยิ้มแย้มแจ่มใสและมีจิตบริการ
U Universal Skill สืบสานทักษะสากล

วัฒนธรรมองค์กร
(รัก - ร่วม - เรียนรู้)
รัก รู้รักสามัคคีมีใจเป็นหนึ่งเดียว
ร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมพัฒนา ร่วมรับผิดชอบ
เรียนรู้
เรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และมีทักษะสากล

อัตลักษณ์ของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
เป็นนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ สื่อสาร วิจารณ์ และมีทักษะสากล

สมรรถนะหลัก
การมีจิตบริการและการให้บริการที่เป็นเลิศ