สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯลฯ
โครงสร้างองค์กรและการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
คณะกรรมการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์
คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
มติย่อ/รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
งานวิจัยสถาบัน
บทความ/บทวิเคราะห์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558 - 2561
แผนปฏิบัติการประจำปี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
รายงานประเมินแผนปฏิบัติการประจำปี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักสูตร ปร.ด. การพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาไทย)
 
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯลฯ กลับหน้าหลัก

ปรัชญา

ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนาบัณฑิตศึกษา สู่มาตรฐานสากล

ปณิธาน

     พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบัณฑิตศึกษา สร้างองค์ความรู้ เสริมศักยภาพการวิจัย และสานประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นมาตรฐานสากลด้านบัณฑิตศึกษา ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิืภาพเพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ

พันธกิจ

1) กำกับดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรเดิมและพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาหลักของมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ

3) เสริมสร้างและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะหลักและทักษะสากลของอาจารย์และบุคลากรบัณฑิตศึกษา

4) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

5) แสวงหาแหล่งทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษาและเครือข่ายร่วมพัฒนา

6) พัฒนาระบบบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ค่านิยมร่วม (GS - TSU) G Good Governance ยึดหลักธรรมาภิบาล S Standard มุ่งมั่นมาตรฐาน T Teamwork ทำงานเป็นทีม S Service mind/Smile ยิ้มและมีจิตบริการ U Ultimate Goal ฝันให้ไกลไปให้ถึง วัฒนธรรมองค์กร (รัก ? ร่วม ? เรียนรู้) รัก รู้รักสามัคคีมีใจเป็นหนึ่งเดียว ร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมพัฒนา ร่วมรับผิดชอบ เรียนรู้ เรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อพัฒนาไปสู่องค์กร แห่งการเรียนรู้