สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯลฯ
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้บริหารและบุคลากร
โครงสร้างองค์กรและการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย
คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
แผนผังเว็บไซต์
 
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กลับหน้าหลัก

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาค ดังนี้ 
1. ภาคปกติ 
จัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนต้นและภาคเรียนปลาย 

2. ภาคพิเศษ จัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ
   2.1 จัดการเรียนการสอน 3 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย และภาคเรียนฤดูร้อน 
       2.1.1 เรียนวันเสาร์–อาทิตย์ เวลา 08.00–17.00 น. 
       2.1.2 เรียนวันจันทร์–ศุกร์ เวลา 17.00–21.00 น. 
   2.2 จัดการเรียนการสอนเฉพาะภาคเรียนฤดูร้อน 
       โดยในปีการศึกษาหนึ่งกำหนดให้เรียนเฉพาะภาคเรียนฤดูร้อน (จัดทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ)


มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 3 ระดับ ดังนี้
1. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
2. ระดับปริญญาโท 
3. ระดับปริญญาเอก 


โดยมีจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 2 เขตพื้นที่ ดังนี้
1. ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
2. ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง