สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯลฯ
โครงสร้างองค์กรและการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
คณะกรรมการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์
คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
มติย่อ/รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
งานวิจัยสถาบัน
บทความ/บทวิเคราะห์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558 - 2561
แผนปฏิบัติการประจำปี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
รายงานประเมินแผนปฏิบัติการประจำปี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักสูตร ปร.ด. การพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาไทย)
 
โครงสร้างองค์กรและการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย กลับหน้าหลัก