สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯลฯ
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้บริหารและบุคลากร
โครงสร้างองค์กรและการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย
แผนผังเว็บไซต์
ข้อมูลการติดต่อ
คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
 
ประวัติความเป็นมา กลับหน้าหลัก

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยทักษิณ

เป็นสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ ตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถาบันการศึกษาที่สนองตอบต่อความต้องการพัฒนากำลังคนของท้องถิ่น โดยมีจุดเริ่มต้นจากการขยายงานออกสู่ภูมิภาคของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ซึ่งได้กระจายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนในส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสศึกษาต่อ จึงมีการจัดตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลาขึ้น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2511 ผลจากการพัฒนาของวิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา ในปี 2517 จึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นหาวิทยาลัยศรีนครินทร-วิโรฒ สงขลา ต่อมาปี 2535 เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒภาคใต้ และได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศชื่อว่า "มหาวิทยาลัยทักษิณ" เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2539

สำหรับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปีการศึกษา 2523 จวบจนถึงปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี ปัจจุบันการบริหารการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดำเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง