สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯลฯ
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้บริหารและบุคลากร
โครงสร้างองค์กรและการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย
แผนผังเว็บไซต์
ข้อมูลการติดต่อ
คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
 
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กลับหน้าหลัก

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาค ดังนี้

1. ภาคปกติ จัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนต้นและภาคเรียนปลาย

2. ภาคพิเศษ จัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ
2.1 จัดการเรียนการสอน 3 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย และภาคเรียนฤดูร้อน 
2.1.1 เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น. 
2.1.2 เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.00 - 21.00 น. 
2.2 จัดการเรียนการสอนเฉพาะภาคเรียนฤดูร้อน
โดยในปีการศึกษาหนึ่งกำหนดให้เรียนเฉพาะภาคเรียนฤดูร้อน (จัดทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ)

 

มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 3 ระดับ ดังนี้

1. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
2. ระดับปริญญาโท 
3. ระดับปริญญาเอก 

 

โดยมีจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 2 เขตพื้นที่ ดังนี้

1. ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
2. ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง