สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯลฯ
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้บริหารและบุคลากร
โครงสร้างองค์กรและการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย
แผนผังเว็บไซต์
ข้อมูลการติดต่อ
คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
 
ผู้บริหารและบุคลากร กลับหน้าหลัก

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผศ.ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ

 โทรศัพท์ : 074-317655 ต่อ 7551

 E-mail : prasong@tsu.ac.th

 

 

 

 

หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

นายธามไท ธีระกุล

ตำแหน่ง : นักวิชาการชำนาญการพิเศษ

หน้าที่หลัก : งานนโยบายและแผน งานบริการวิชาการ หลักสูตร ปร.ด. การพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาษาไทย)

หน้าที่รอง : ภารกิจเครือข่ายความร่วมมือและวิเทศสัมพันธ์ ภารกิจทุนการศึกษา ภารกิจการพัฒนาบุคลากรบัณฑิตศึกษา ภารกิจมาตรฐานการศึกษา รายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา

 โทรศัพท์ : 074-317655 ต่อ 7552

 E-mail : t_songtham@hotmail.com , songtham@scholar.tsu.ac.th

 

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

นางสาววารุณี ทิพโอสถ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานชำนาญการ

หน้าที่หลัก : ภารกิจการพัฒนาบุคลากรบัณฑิตศึกษา งานงบประมาณ การเงิน และพัสดุ งานสารบรรณ งานทรัพยากรบุคคล

หน้าที่รอง : ภารกิจมาตรฐานการศึกษา

 โทรศัพท์ : 074-317655 ต่อ 7553

 E-mail : waruneebundit@gmail.com

 

นางสาววันวิสาข์ แก้วสมบูรณ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการชำนาญการ

หน้าที่หลัก : ภารกิจเครือข่ายความร่วมมือและวิเทศสัมพันธ์ ภารกิจทุนการศึกษา ภารกิจมาตรฐานการศึกษา รายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา งานประชาสัมพันธ์ เลขานุการรองคณบดี วิทยานิพนธ์

หน้าที่รอง : ภารกิจพัฒนาหลักสูตร

 โทรศัพท์ : 074-317655 ต่อ 7554

 E-mail : duan1824@gmail.com

 

นางเสาวนีย์ แสงสีดำ ทองชุม

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน

หน้าที่หลัก : ภารกิจพัฒนาหลักสูตร งานบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน และ Happy Workplace งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (EdPEx) งานบริการวิชาการ เลขานุการคณบดี การค้นคว้าอิสระ

หน้าที่รอง : ภารกิจมาตรฐานการศึกษา หลักสูตร ปร.ด. การพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาษาไทย)

 โทรศัพท์ : 074-317655 ต่อ 7555

 E-mail : kungpp5@gmail.com

 

นายนารา สิงคมาศ

ตำแหน่ง : นักวิชาการ

หน้าที่หลัก : การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ E-Office สนับสนุนงานด้านทุนการศึกษา งานประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย งานบริการและสวัสดิการนิสิต งานปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา

หน้าที่รอง : ภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 โทรศัพท์ : 074-317655 ต่อ 7556

 E-mail : nara.s@tsu.ac.th