สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ทุนการศึกษา
คู่มือทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ทุนนำเสนอผลงานและการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 2)
ทุนการศึกษาภายใน
ทุนการศึกษาภายนอก
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา
รับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษาเพื่อรับทุนทำงานแลกเปลี่ยน!!!
รับสมัครผู้ช่วยดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทุน (TA) หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป
 
ทุนนำเสนอผลงานและการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 2) กลับหน้าหลัก

ขณะนี้บัณฑิตวิทยาลัยได้รับงบประมาณสำหรับสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตบัณฑิตศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบที่ 2) จากมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว นิสิตที่ต้องการขอสนับสนุนสามารถดูรายละเอียดและ download แบบฟอร์มประกอบการรับสมัครได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

หมายเหตุ ให้นิสิต download แบบฟอร์มการรับสมัครพร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบดังนี้

สำเนา Book bank ที่ต้องการให้โอนเงินผ่านบัญชี (รับรองสำเนา)

สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนา)

ใบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร

ใบสำคัญรับเงิน (ไม่ลงนาม และไม่ลงวันที่)