สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ทุนการศึกษา
คู่มือทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ทุนนำเสนอผลงานและการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 2)
ทุนการศึกษาภายใน
ทุนการศึกษาภายนอก
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา
รับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษาเพื่อรับทุนทำงานแลกเปลี่ยน!!!
รับสมัครผู้ช่วยดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทุน (TA) หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป
 
รับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษาเพื่อรับทุนทำงานแลกเปลี่ยน!!! กลับหน้าหลัก

เนื่องด้วยนิสิตบัณฑิตศึกษาส่วนหนึ่ง ยังไม่มีงานประจำทำที่สร้างรายได้ที่มั่นคง ประกอบกับปัญหาเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID - 19 มายาวนานร่วม 8 เดือน และมีแนวโน้มที่ยังไม่ยุติในระยะเวลาสั้นๆ บัณฑิตวิทยาลัยเห็นความสำคัญของการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นิสิตกลุ่มที่มีปัญหาด้านการเงินให้มีรายได้ระหว่างเรียน เพื่อให้สามารถเล่าเรียนได้ตลอดหลักสูตร โดยรายละเอียดการสมัครขอรับทุนดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รายละเอียด