สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
บริการข้อมูล
แผน
รายงานการดำเนินงานประจำปี
งานวิจัยสถาบัน
มติย่อ/รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
บทความ/บทวิเคราะห์
สารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย
งบประมาณ การเงิน และพัสดุ
รายงานการประชุมสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
ITA ตัวชี้วัดที่ 9 และ 10 (O10 - O42)
บันทึกการอบรมย้อนหลัง
นโยบาย No Gift Policy
 
บันทึกการอบรมย้อนหลัง กลับหน้าหลัก

โครงการพัฒนาสมรรถนะคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หัวข้อ "การเขียนบทความวิชาการและวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ" (ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom

http://grad.tsu.ac.th/detail.php?id_list=1482&aNum=20230130033656