สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
สายตรงคณบดี
ถาม - ตอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บัณฑิตวิทยาลัย ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน
การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ
facebook บัณฑิตวิทยาลัย
ข่าวสารสถานการณ์ COVID-19
 
การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ กลับหน้าหลัก

รายชื่อคณะ/ส่วนงานวิชาการ

ที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

ลำดับที่

คณะ/ส่วนงานวิชาการ

1

 คณะศึกษาศาสตร์

2

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3

 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

4

 คณะนิติศาสตร์ (กำลังเปิดรับสมัครภาคเรียนที่ 1/2565 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)

5

 คณะวิทยาศาสตร์

6

 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

7

 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

8

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (กำลังเปิดรับสมัครภาคเรียนที่ 1/2565)

9

 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

10

 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

11

 วิทยาลัยนานาชาติ

12

 บัณฑิตวิทยาลัย