สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
     
 
ระบบสารสนเทศ/แบบฟอร์ม
Template การพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์ (ปริญญาเอก)
ระบบ i -Thesis (เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2562)
คู่มือนิสิต
คู่มือผู้ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
Download แบบฟอร์ม
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
Template การพิมพ์วิทยานิพนธ์ (ปริญญาโท แผน ก)
Template การค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์ (ปริญญาโท แผน ข)
Template การพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์ (ปริญญาเอก)
Template การพิมพ์วิทยานิพนธ์ (ปริญญาโท แผน ก)
Template การพิมพ์การค้นคว้าอิสระ (ปริญญาโท แผน ข)
กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
ภาพพื้นหลังสำหรับประชุมออนไลน์
คู่มือการใช้งานระบบ iThesis (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) แทนการศึกษาด้วยวิดีโอ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
ระบบสารสนเทศ/แบบฟอร์ม กลับหน้าหลัก
    คู่มือผู้ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา  
-->  หน้า 1