TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  กลับหน้าหลัก
ประกาศพ้นสภาพนิสิต ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่2)
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อนิสิตระดับปริญญาเอก ผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อนิสิตระดับปริญญาโท ผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ หมวดวิชาพื้นฐาน และหมวดวิชาเอก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์และเอกสาร เพื่อขออนุมัติสำเร็จการศึกษา สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565
กำหนดระยะเวลาการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ การสอบสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการไปนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในนามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
กำหนดระยะเวลาการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ การสอบสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ ประจำปีการศึกษา 2564


หน้าที่ :