TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  กลับหน้าหลัก
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณเรื่อง กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและกำหนดการลงทะเบียนสำหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อนิสิตระดับปริญญาเอก ผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อนิสิตระดับปริญญาโท ผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ หมวดวิชาเอก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง งดการเรียนการสอนช่วงงานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องกำหนดวันรายงานตัว ฝึกซ้อม และวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564 และปีการศึกษา 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กําหนดวันลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจําปีการศึกษา 2564 - 2565
ประกาศแจ้งเวียนตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2566
รายชื่อนิสิตระดับปริญญาโท ผู้มีสิทธิสอบประมวลความรู้ หมวดวิชาเอก ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ และนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและกำหนดการลงทะเบียนสำหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศพ้นสภาพนิสิต ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่2)
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อนิสิตระดับปริญญาเอก ผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อนิสิตระดับปริญญาโท ผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ หมวดวิชาพื้นฐาน และหมวดวิชาเอก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์และเอกสาร เพื่อขออนุมัติสำเร็จการศึกษา สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565
กำหนดระยะเวลาการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ การสอบสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการไปนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในนามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
กำหนดระยะเวลาการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ การสอบสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ ประจำปีการศึกษา 2564


หน้าที่ :