TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
บัณฑิตวิทยาลัยจะปิดให้บริการนอกเวลาราชการในวันจันทร์ – ศุกร์ และ เสาร์ - อาทิตย์ แต่ในเวลาราชการยังให้บริการตามปกติยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เนื่องจากเป็นช่วงปิดภาคการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยจัดคลินิกให้คำปรึกษาการทำผลงานฯ ของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยทักษิณและหน่วยงานภายนอก เปิดให้บริการทุกวันพุธบ่าย เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)” ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักหอสมุด
นิสิตที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนต่างๆ มีเอกสารที่ต้องจัดส่งต่อบัณฑิตวิทยาลัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 49 ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2562
ประกาศรายชื่อนิสิตระดับปริญญาเอก ผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (สาขาการบริหารการศึกษา) ประจำภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2562
รับสมัครผู้ช่วยดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (TA) หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป
บัณฑิตวิทยาลัยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริการสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การขอรับบริการสอนเขียนและตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) ของคลินิกให้คำปรึกษา (TSU GRAD CLINIC)
ประกาศขอความร่วมมือเรื่องการจอดรถบริเวณหน้าสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดให้นิสิตที่ส่งเพื่อขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ในรูปแบบของ e-mail
**ประกาศถึงนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท รุ่นปีการศึกษา 2559 ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 และนิสิตระดับปริญญาเอกรุ่นปีการศึกษา 2558 ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4 จะต้องผ่านการสอบและอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามกำหนดการของบัณฑิตว
บัณฑิตวิทยาลัยเปิดให้บริการห้องแหล่งเรียนรู้บัณฑิตศึกษา (ห้องพักอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยเดิม) ชั้น 4 อาคาร 7 ในวันทำการปกติและวันเสาร์-อาทิตย์ที่เปิดภาคเรียน เวลา 09.00 - 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) นิสิตที่ต้องการใช้บริการห้องแหล่งเรียนรู้กรุณาติดต่อ
นิสิตสามารถติดต่อสอบถามบัณฑิตวิทยาลัยได้ 2 หมายเลข โทรศัพท์ 074-317655 , 074-311885-7 ต่อ 7555 โทรสาร 074-317656


หน้าที่ :