TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
การขออนุญาตต่อมหาวิทยาลัย ในการให้นิสิตสามารถเข้ามาดำเนินการเรื่องการตรวจรูปแบบด้วยตนเอง
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง กระบวนการ และขั้นตอนในการสอบประมวลความรู้ (ป.โท) และสอบวัดคุณสมบัติ (ป.เอก) ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562
ด้วยกรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตศึกษาเป็นไปได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอขยายเวลาการดำเนินการเรื่องต่างๆ ดังประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
ขอความร่วมมือนิสิตทุกท่านตอบแบบสำรวจความต้องการทุนสนับสนุนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19 
การยื่นเรื่องเพื่อขอสอบสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ช่วงสถานการณ์โควิด 19 แพร่ระบาด
การแจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 โดยผ่านทางระบบออนไลน์
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ในกรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เลื่อนการจัดแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที (TSU - 3MT : TSU - Three Minute Thesis Compettition ปีการศึกษา 2562)
เนื่องด้วยมีการระบาดของ COVID-19​ บัณฑิตวิทยาลัยงดให้บริการตั้งแต่วันที่​ 19-22​ มีนาคม​ 2563​ กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน​ กรุณาติดต่อที่หมายเลข 074-317655 ทั้งนี้​ ทั้ง​ 4​ วัน​ ยังมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามปกติ
ขณะนี้กระดานถาม-ตอบ ของบัณฑิตวิทยาลัย สามารถเข้าดูได้ตามปกติแล้ว นิสิตที่ต้องการติดต่อรับเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เพื่อนำกลับไปแก้ไข สามารถเข้าดูได้จากช่องทางเดิม คือ แถบเมนูสีชมพูด้านขวามือค่ะ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที (TSU-3MT : TSU-Three Minute Thesis Competition) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-20 มีนาคม 2563
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที (TSU - 3MT : TSU Three Minute Thesis Competition) ปีการศึกษา 2562
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การขอจริยธรรมการวิจัย สำหรับวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และดุษฎีนิพนธ์ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการแข่งขันการนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที (Three Minute Thesis Compettition : 3MT) ประจำปี 2562 ณ บริษัทโทเทิล แอ๊คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
**ประกาศถึงนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท รุ่นปีการศึกษา 2560 ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 และนิสิตระดับปริญญาเอกรุ่นปีการศึกษา 2559 ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4 จะต้องผ่านการสอบและอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามกำหนดการของบัณฑิตว


หน้าที่ :