TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 6th International Conference on Medicinal Plants,Herbal Products & Hydroponics (ICMPHP-6)
งานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 10
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การประชุม HOPE Meeting ครั้งที่ 14 ในสาขาฟิสิกส์ เคมี สรีรวิทยา/แพทยศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองสึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์และขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 ฉบับ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจําปี 2565 ภายใต้หัวข้อ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในยุค New Normal
โครงการจัดสอบ TSU-TEP
ทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4)
งานประชุมวิชาการระดับชาติ International Conference on Ummah (ICU 2022)
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ iThesis และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย
ขยายกําหนดการรับสมัครผลงานวิชาการ งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ (The 2022 National and International Conference of The National Institute of Development Administration: NIC-NIDA 2022)
ประกาศรับทุนวิจัยประเภทงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
การประชุมทางวิชาการ ASAIHL International Conference 2022 and CUPT Technical Visit
ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติเพื่อศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันอุดมศึกษามาเลเซีย
การบรรยายในหัวข้อ "การเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัย"
โครงการอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2565
มาตรการเยียวยานิสิต กรณีเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศเกี่ยวกับนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณเรื่อง กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียน และการชำระเงินสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โครงการ Special Talk : Metaverse กับทิศทางการเรียนรู้บัณฑิตศึกษา: โอกาสและการลงทุน
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนําเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนําเสนอในงาน ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (The 2022 National and International Conference of The National Institute of Development Administration: NIC-NIDA)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุเข้ารับราชการ
ขยายเวลาเปิดรับผลงานวิจัยแบบบรรยายและโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 54
มาตรการเยียวยานิสิต กรณีเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
ทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)
โครงการจัดสอบ TSU - TEP
โครงการจัดสอบ TOEFL ITP
การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยประจำปี 2565
ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
การประกวดตําราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปี 2565
ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยสงตีพิมพ์ในวารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชาสัมพันธ์ "โครงการส่งเสริมธุรกิจไทยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน"
ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล "ศิลปาธร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดสอบ TOEFL ITP
ประกาศการทำและสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ, การสอบประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติ, ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การใช้โปรแกรมอ้างอิงอัตโนมัติ (Zotero) เพื่อระบบ i-Thesis
ขอเชิญส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept note) และข้อเสนอการวิจัย (Full proposal) ภายในกรอบการวิจัย
ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านเทคโนโลยีการบินและอวกาศภายใต้กรอบความร่วมมือองค์การ APSCO ประจำปี พ.ศ.2565
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ฉบับที่ 1/2565
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดสอบ TSU-TEP
ขยายเวลาชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคเรียนที่ 2
เชิญชวนสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารพัฒนบริหารศาสตร์


หน้าที่ :