TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ประกาศกำหนดระยะเวลาการสอบวิทยานิพนธ์ - การค้นคว้าอิสระ / การสอบประมวลความรู้ - สอบวัดคุณสมบัติ / ปฏิทินการศึกษาการสอบ
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 51 ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 โดยผ่านระบบออนไลน์
นิสิตสามารถ download คู่มือการเรียนสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อประกอบการปฐมนิเทศ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ได้ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
บรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอความร่วมมือนิสิตบัณฑิตศึกษารหัส 2563 (ป.โท/ป.เอก) เข้าร่วมไลน์กลุ่มเพื่อการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และการรับทราบข่าวสารต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย โดยสแกนเข้าร่วมภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง กระบวนการ และขั้นตอนในการสอบประมวลความรู้ (ป.โท) และสอบวัดคุณสมบัติ (ป.เอก) ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562
ด้วยกรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตศึกษาเป็นไปได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอขยายเวลาการดำเนินการเรื่องต่างๆ ดังประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
การยื่นเรื่องเพื่อขอสอบสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ช่วงสถานการณ์โควิด 19 แพร่ระบาด
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ในกรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เลื่อนการจัดแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที (TSU - 3MT : TSU - Three Minute Thesis Compettition ปีการศึกษา 2562)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที (TSU-3MT : TSU-Three Minute Thesis Competition) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-20 มีนาคม 2563
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที (TSU - 3MT : TSU Three Minute Thesis Competition) ปีการศึกษา 2562
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การขอจริยธรรมการวิจัย สำหรับวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และดุษฎีนิพนธ์ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการแข่งขันการนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที (Three Minute Thesis Compettition : 3MT) ประจำปี 2562 ณ บริษัทโทเทิล แอ๊คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
**ประกาศถึงนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท รุ่นปีการศึกษา 2560 ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 และนิสิตระดับปริญญาเอกรุ่นปีการศึกษา 2559 ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4 จะต้องผ่านการสอบและอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามกำหนดการของบัณฑิตว


หน้าที่ :