TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ประมวลภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
ประชุมปรึกษาหารือพัฒนาระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการสร้างรหัสทดสอบเพื่อระบบ iThesis
บัณฑิตวิทยาลัยพบส่วนงานวิชาการและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564
อบรมการใช้งานระบบ iThesis วันที่ 13 มกราคม 2565
แถลงข่าวเปิดตัวการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565
การประชุมสามัญ ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 4/2564
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการลงทะเบียนข้ามสถาบันระหว่างสถาบันสมาชิกที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.)
ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมสภาคณะบริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 3/2564
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประชุมปรึกษาหารือเตรียมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32
อบรมการปรับปรุงระบบงานและกระบวนงาน เพื่อความเป็นเลิศ (Operation Excellence) สำหรับส่วนงานวิชาการ
ระชุมเชิงปฏิบัติการ Ithesis นิสิตสาขาการบริหารการศึกษา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การวิเคราะห์ Feedback Report และ OFI ของคณะกรรมการการประเมิน และการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร (Improvement Plan)
ประชุมปรึกษาหารือระบบ iThesis
ประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2564
อบรมระบบการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเข้าพบอธิการบดี
โครงการสัมมนา & การศึกษานอกสถานที่เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยของนิสิยหลักสูตร ปร.ด.สาขาการพัฒนาที่ยั่งยืน รุ่นที่ 6 และรุ่นที่ 7
ประชุมรายวิชาภาษาอังกฤษบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564
อบรมการใช้งานระบบ iThesis วันที่ 16 ตุลาคม 2564
รายการรอบรั้วปาริชาตสัมภาษณ์พิเศษ ผศ.ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ประชุมการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 15 ตุลาคม 2564
โครงการชี้แจงกระบวนการรับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย แผนงานพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564
การประเมินคุณภาพภายใน บัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ Tsu Get Together สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร กิจกรรมสานสัมพันธ์ พี่น้องสองวิทยาเขต ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีทำบุญมหาวิทยาลัยและเซ่นไหว้ปู่เลียบ ประจำปี 2564
อบรมการใช้ระบบ i -Thesis วันที่ 13 มีนาคม 2564
อบรมการใช้ระบบ i -Thesis วันที่ 7 มีนาคม 2564
โครงการบริหารและพัฒนาบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 และกิจกรรมการสร้างสุขในองค์กร (Happy Workplace)
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยทำบุญและถวายสังฆทานให้แก่คุณแม่อารีย์ อินทสะระ
การประชุมแผนการปรับปรุงการดำเนินงานตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (ITA)
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สคบท และ ทคบร จัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 51 (The 51st National Graduate Research E-Conference, 2020) วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในรูปแบบออนไลน์
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเตรียมการวางแผนเพื่อจัดทำ Thaksin Procedia ซึ่งจะเป็นวารสารที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 51 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ## บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเตรียมการวางแผนเพื่อจัดท
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ Easy Chair  สำหรับประชุมวิชาการให้แก่บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้อง ในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 4 สำนักหอสมุด วิทยาเขตสงขลา
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 51 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 2 วิทยาเขตสงขลา ผ่านระบบ Webex Meeting
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง “แนวทางการตีพิมพ์ผลงานในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ”ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings
บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากับคณะนิติศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ ชั้น 3 วิทยาเขตสงขลา
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 - 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จากห้อง C206 สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา ไปยังสถานที่ทำงานและที่พักของนิสิต
บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย (ครั้งที่ 4) ในวันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมทองหลาง 2 ชั้น 2 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ i-Thesis ให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาจำนวน 2 กลุ่ม ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้อง C207 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตส
บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมทองหลาง 2 ชั้น 2 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมเตรียมความพร้อมคณาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-10.30 น. ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meeting
บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนากรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารูปแบบ Non-Degree Programe” ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ SC 216 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที (TSU – 3MT : TSU – Three Minute Thesis Competition) ปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 744 ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ EdPEx” ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.45 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ EDPEX” ในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
บัณฑิตวิทยาลัย ได้เชิญ Dr. Fariba Hossien Abadi อาคันตุกะชาวอิหร่าน จากมหาวิทยาลัย Pendidikan Sultan Idris ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 17-22 กุมภาพันธ์ 2563 มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ อาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ EdPEx” ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา


หน้าที่ :