TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ประมวลภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากับคณะนิติศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ ชั้น 3 วิทยาเขตสงขลา
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 - 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จากห้อง C206 สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา ไปยังสถานที่ทำงานและที่พักของนิสิต
บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย (ครั้งที่ 4) ในวันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมทองหลาง 2 ชั้น 2 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ i-Thesis ให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาจำนวน 2 กลุ่ม ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้อง C207 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตส
บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมทองหลาง 2 ชั้น 2 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมเตรียมความพร้อมคณาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-10.30 น. ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meeting
บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนากรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารูปแบบ Non-Degree Programe” ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ SC 216 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที (TSU – 3MT : TSU – Three Minute Thesis Competition) ปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 744 ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ EdPEx” ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.45 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ EDPEX” ในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
บัณฑิตวิทยาลัย ได้เชิญ Dr. Fariba Hossien Abadi อาคันตุกะชาวอิหร่าน จากมหาวิทยาลัย Pendidikan Sultan Idris ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 17-22 กุมภาพันธ์ 2563 มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ อาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ EdPEx” ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับสำนักหอสมุด จัดโครงการอบรมการใช้งานระบบ (iThesis) ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2562 ให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้อง C207 สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ EdPEx” ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับสำนักหอสมุด จัดโครงการอบรมการใช้งานระบบ (iThesis) ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2562 ให้แก่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง C207 สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะทำงาน โครงการแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที (TSU - 3MT : TSU - Three Minutes Thesis Compettion) ปีการศึกษา 2562  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 2 ชั้น 2 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับสำนักหอสมุด จัดโครงการอบรมการใช้งานระบบ (iThesis) ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2562 ให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้อง IT304 สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัทลุง
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดจัดโครงการองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยในครั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมกันถวายเพลพระสงฆ์ ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 10.00 – 12.30 น. ณ วัดคูเต่า อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ “บัณฑิตวิทยาลัยพบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562” (วิทยาเขตพัทลุง) ในวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม SC 1218 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ EdPEx” ในวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา


หน้าที่ :