TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ประมวลภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิส ประจำปีการศึกษา 2566 ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกาาเพื่อดำเนิการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมสามัญ ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 3/2566
โครงการพัฒนาสมรรถนะคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2566 หัวข้อ 
บัณฑิตวิทยาลัยเดินทางไปบริจาคครุภัณฑ์ให้แก่โรงเรียนวัดท่านางหอม
การประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) บัณฑิตวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2565
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวทางการจัดทำหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท”
บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรมประสานงานการจัดการเรียนการสอนและการบริการ ณ วิทยาเขตพัทลุง
บัณฑิตวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 2/2566
กิจกรรมผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณพบสื่อมวลชน ประจำปี 2566 “TSU-On The Move”
ประชุม The 1st International Conference on ASEZN Sustainable Development (ICASD 2023) “Research and Social Innovation for Sustainable Development Goals: SDGs”
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาไทย)
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2565 – 2568 , การจัดทำแผนปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 และแผนบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ 2566
โครงการพัฒนาสมรรถนะคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หัวข้อ "การเขียนบทความวิชาการและวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ" (ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
โครงการ “บัณฑิตวิทยาลัยพบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา”
โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM) ภายใต้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)
โครงการประชุมสัมมนาการจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่าน Cisco Webex ไปยังห้องประชุม 18427 ชั้น 4 อาคาร 18 วิทยาเขตสงขลา และห้องประชุมปาริฉัตร วิทยาเขตพัทลุง
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาโท ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex Meetings
บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรมประสานงานการจัดการเรียนการสอนและการบริการ วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ประชุมสัมมนาทางวิชาการทิศทางการจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยทักษิณ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565
ประชุมปรึกษาหารือพัฒนาระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการสร้างรหัสทดสอบเพื่อระบบ iThesis
บัณฑิตวิทยาลัยพบส่วนงานวิชาการและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564
อบรมการใช้งานระบบ iThesis วันที่ 13 มกราคม 2565
แถลงข่าวเปิดตัวการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565
การประชุมสามัญ ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 4/2564
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการลงทะเบียนข้ามสถาบันระหว่างสถาบันสมาชิกที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.)
ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมสภาคณะบริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 3/2564
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประชุมปรึกษาหารือเตรียมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32
อบรมการปรับปรุงระบบงานและกระบวนงาน เพื่อความเป็นเลิศ (Operation Excellence) สำหรับส่วนงานวิชาการ
ระชุมเชิงปฏิบัติการ Ithesis นิสิตสาขาการบริหารการศึกษา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การวิเคราะห์ Feedback Report และ OFI ของคณะกรรมการการประเมิน และการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร (Improvement Plan)
ประชุมปรึกษาหารือระบบ iThesis
ประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2564
อบรมระบบการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเข้าพบอธิการบดี
โครงการสัมมนา & การศึกษานอกสถานที่เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยของนิสิยหลักสูตร ปร.ด.สาขาการพัฒนาที่ยั่งยืน รุ่นที่ 6 และรุ่นที่ 7
ประชุมรายวิชาภาษาอังกฤษบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564
อบรมการใช้งานระบบ iThesis วันที่ 16 ตุลาคม 2564
รายการรอบรั้วปาริชาตสัมภาษณ์พิเศษ ผศ.ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ประชุมการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 15 ตุลาคม 2564
โครงการชี้แจงกระบวนการรับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย แผนงานพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564
การประเมินคุณภาพภายใน บัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ Tsu Get Together สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร กิจกรรมสานสัมพันธ์ พี่น้องสองวิทยาเขต ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีทำบุญมหาวิทยาลัยและเซ่นไหว้ปู่เลียบ ประจำปี 2564


หน้าที่ :