TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ประมวลภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที (TSU – 3MT : TSU – Three Minute Thesis Competition) ปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 744 ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ EdPEx” ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.45 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ EDPEX” ในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
บัณฑิตวิทยาลัย ได้เชิญ Dr. Fariba Hossien Abadi อาคันตุกะชาวอิหร่าน จากมหาวิทยาลัย Pendidikan Sultan Idris ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 17-22 กุมภาพันธ์ 2563 มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ อาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ EdPEx” ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับสำนักหอสมุด จัดโครงการอบรมการใช้งานระบบ (iThesis) ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2562 ให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้อง C207 สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ EdPEx” ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับสำนักหอสมุด จัดโครงการอบรมการใช้งานระบบ (iThesis) ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2562 ให้แก่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง C207 สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะทำงาน โครงการแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที (TSU - 3MT : TSU - Three Minutes Thesis Compettion) ปีการศึกษา 2562  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 2 ชั้น 2 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับสำนักหอสมุด จัดโครงการอบรมการใช้งานระบบ (iThesis) ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2562 ให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้อง IT304 สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัทลุง
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดจัดโครงการองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยในครั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมกันถวายเพลพระสงฆ์ ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 10.00 – 12.30 น. ณ วัดคูเต่า อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ “บัณฑิตวิทยาลัยพบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562” (วิทยาเขตพัทลุง) ในวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม SC 1218 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ EdPEx” ในวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ “บัณฑิตวิทยาลัยพบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562” (วิทยาเขตสงขลา) ในวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 ชั้น 2 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขล
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการสัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ระยะ 4 ปี และแผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตศึกษา 20 ปี และการจัดทำ OKRs ของบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมสังสรรค์งานปีใหม่ ในวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ร้านเรือนแม่
บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่นิสิตระดับปริญญาเอกและปริญญาโท “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)” ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักหอสมุด วิทยาเขตสงขลา
วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นำโดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และบุคลากรทั้งหมด ร่วมประชุมเพื่อดำเนินการตามแนวทางเกณฑ์ EdPEx ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นำโดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและบุคลากร ร่วมประชุมเพื่อดำเนินการตามแนวทาง OKRs สำหรับงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา 
บัณฑิตวิทยาลัยเชิญ นางพรทิพย์ บุญจุน : หัวหน้าสำนักงานคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากรถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ความสำเร็จในเชิงปฏิบัติ (EdPEx) ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 24 ตุลาคม 2562  บัณฑิตวิทยาลัยโดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและบุคลากรจำนวน 4 คน จัดประชุมบุคลากรเพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


หน้าที่ :