TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวอบรม/ประชุม/สัมมนา  กลับหน้าหลัก
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
เชิญส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2565
โครงการอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)
การประชุมสัมมนาโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร อววน.ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 1
ขยายเวลารับบทความเข้าร่วมนำเสนอในการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “2022 Research, invention, and Innovation Congress (RI2C 2022)”
ขอเชิญชวนร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง “บัณฑิตวิจัยสร้างสรรค์ และนวัตกรรม : การขับเคลื่อนสังคมเข้าสู่ยุคปกติใหม่ด้วยองค์ความรู้”
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการหมุนเวียน "พันธุกรรมสร้างชีวิต"
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 18
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรที่ 1: การพัฒนาสมรรถนะผู้สอนมืออาชีพในการจัดการสอนแบบผสมผสาน สําหรับการสอนออนไลน์
ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 งานวิชาการรับใช้สังคมในโอกาสครบรอบ 30 ปี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 20
ประชาสัมพันธ์การประชุม THE 3RD PALM BIODIESEL
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 8
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งที่ 10
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 13
การจัดสัมมนาออนไลน์พิเศษเจาะลึกเกี่ยวกับทุน Women in STEM ทุนเต็มจำนวนสำหรับไปศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2565
เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ IAPRI 2022
ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่ ประชาชน หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบออนไลน์
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น หลักสูตรการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงานขั้นสูง (R2H Advance)
ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 11
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 22
ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 14
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 54 “Graduate Studies and Personalized Education”
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาร่วมนําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสารการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 ปี 2022
ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TSU - TEP
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัย ในมนุษย์ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รุ่น 3”
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2565
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติออนไลน์ ในวาระครบรอบ 79 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565
ขอเรียนเชิญร่วมงาน ASEAN Innovation Roadmap Forum : BCG on Digital World towards Inclusive and Sustainable Growth
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 9 และระดับชาตินานาชาติ ครั้งที่ 5
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งบทความงานวิจัยเพื่อการนําเสนอผลงานวิจัย
ขอเชิญส่งบทความวิชาการ/บทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 6
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 ปี 2565
ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)"
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายรูปแบบออนไลน์ภายใต้หัวข้อ "วิธีการแก้ปัญหาการเรียนและการสอบออนไน์จากเสียงนักศึกษาในปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบ"
ขอเชิญเสนอผลงาน และร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําปี 2564
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ “ชีวิตวิถีใหม่สู่ความยั่งยืนในยุคดิจิทัล”
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd SEA-STEM INTERNATIONAL CONFERENCE
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1
เชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (The Tenth International Conference on Advancement of Development Administration 2021—Social Sciences and Interdisciplinary Studies: the 10th ICADA 2021 SSIS)
ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรของสํานักงาน ก.พ.ร. 2564


หน้าที่ :