แบบฟอร์มคำร้อง

ที่ แบบฟอร์คำร้อง ดาวน์โหลด
1. คำร้องขอลงทะเบียนมากกว่าเกณฑ์รอพินิจ
2. คำร้องขอถอนรายวิชาติด W
3. คำร้องขอเพิ่มรายวิชาหลังกำหนด
4. คำร้องขอลงทะเบียน AUDIT
5. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนแทน F
6. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำไม่ต่ำกว่า D
7. แบบฟอร์มขอแก้ระดับขั้น I
8. คำร้องขอขยายจำนวนผู้เรียน
9. คำร้องขอย้ายคณะ
10. คำร้องขอเปลี่ยนวิชาเอก / วิชาโท
11. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนมากกว่าที่กำหนด (ระดับบัณฑิตศึกษา)
12. คำร้องขอรักษาสภาพนิสิตป.ตรี
13. คำร้องขอรักษาสภาพนิสิตบัณฑิตศึกษา
14. ขอลงทะเบียนมากกว่าเกณฑ์ฝึกงาน
15. คำร้องขอโอนรายวิชา
16. แบบฟอร์มขอเทียบรายวิชา
17. คำร้องขอหนังสือรับรองครบหลักสูตร
18. คำร้องขอแจ้งสำเร็จการศึกษาช้า
19. คำร้องขอส่งหลักฐานการศึกษา
20. คำร้องขอ Transcript กรณีสำเร็จการศึกษา
21. คำร้องขอขึ้นทะเบียนปริญญา
22. ใบมอบฉันทะ
23. คำร้องขอหนังสือรับรอง
24. คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ - สกุล
25. คำร้องขอคืนสภาพนิสิต
26. คำร้องขอหลักฐานทางการศึกษา
27. คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนิสิต

หมายเหตุ : คำร้องแบบไฟล์ pdf หากไม่สามารถเปิดไฟล์ได้ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ ที่นี่

*** สำหรับคำร้องขอลาออก ให้นิสิตขอรับได้ที่กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิต ฯ ที่นิสิตสังกัดอยู่