ปฏิทินการศึกษา  
ระดับปริญญาตรี
  ปีการศึกษา 2560
      ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560
           ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
      คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 5ปี (ที่จะออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาปีการศึกษา 2560)
  ปีการศึกษา 2559
      ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 (แก้ไข)
      คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 5ปี (ที่จะออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาปีการศึกษา 2559)
  ปีการศึกษา 2558
      ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558
      คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 5ปี (ที่จะออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาปีการศึกษา 2558)
      คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 4ปี และ5ปี (ที่จะออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาปีการศึกษา 2559)
 
ระดับบัณฑิตศึกษา
  ปีการศึกษา 2560
      ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
           ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
      คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2560 (รุ่นก่อนปีการศึกษา 2560)
  ปีการศึกษา 2559
      ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 (แก้ไข)
      คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2559 (รุ่นก่อนปีการศึกษา 2559) (แก้ไข)
  ปีการศึกษา 2558
      ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558
      คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2558
   
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต