ระบบวิเคราะห์ข้อมูลการคงสภาพของนิสิต
( สำหรับเจ้าหน้าที่ ).:: กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ::.