กระดานสนทนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ส่ง-รับคืนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียน1 ปีการศีกษา 2559
 

แจ้งระยะเวลาการตรวจรูปแบบการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบวันที่  10 -17  ส.ค. 59  รับคืน วันที่  18 ส.ค. 58  คณะกรรมการกลาง   เป็นผู้ตรวจสอบ

ลำดับที่ 1 TS น.ส. มะลิวรรณ กุลนิล  คณะกรรมการกลาง  ศ. ดร. สมภพ อินทสุวรรณ เป็นผู้ตรวจสอบ

ลำดับที่ 2 TS น.ส. พัชรนันท์  รัตนบุรี  คณะกรรมการกลาง  ศ. ดร. สมภพ อินทสุวรรณ เป็นผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ : กรณีรับคืนจะแจ้งรายชื่อให้ทราบอีกครั้ง  มารับงานคืนกลับไปแก้ไข

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้ตั้งกระทู้ ศศิธร วันที่ 9 ส.ค. 2559 
 
 คำตอบที่ 1
ตอบโดย ศศิธร (15 ส.ค. 2559)  
 

ลำดับที่ 2 TS น.ส. พัชรนันท์  รัตนบุรี  มารับงานคืนกลับไปแก้ไข แก้ไขแล้วส่งวันที่  19 ส.ค. 59


ลำดับที่ 1 TS น.ส. มะลิวรรณ กุลนิล คณบดีบัณฑิตขอนัดพบนิสิต

 โทรติดต่อ 074-317655 กุ๊ก


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 2
ตอบโดย ศศิธร (24 ส.ค. 2559)  
 

ลำดับที่ 2 TS น.ส. พัชรนันท์  รัตนบุรี  มารับงานคืนกลับไปแก้ไข แก้ไขแล้วส่งวันที่  30 ส.ค. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 3
ตอบโดย ศศิธร (4 ก.ย. 2559)  
 

รายชื่อดังกล่าวให้มารับงานคืน กลับไปแก้ไข หากยังไม่อนุมัติให้เข้าเล่ม ให้ส่งตรวจในครั้งต่อไป ภายในวันที่ 10 ก.ย.59

ลำดับที่ 1 TS น.ส. มะลิวรรณ กุลนิล

ลำดับที่ 2 TS น.ส. พัชรนันท์  รัตนบุรี 

นายสุภณัฐ  เนียมรัตน์

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 4
ตอบโดย ศศิธร (9 ก.ย. 2559)  
 

นายสุภณัฐ  เนียมรัตน์  มารับงานคืนกลับไปแก้ไข ให้เช็คอีกครั้งในหน้าใบบว.32 หากได้รับการอนุมัติให้เข้าเล่มให้ ส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ ไม่เกิน 23 ธันวาคม 2559

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 5
ตอบโดย ศศิธร (14 ก.ย. 2559)  
 

แจ้งระยะเวลาการตรวจรูปแบบการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบวันที่  14 -20  ก.ย. 59  รับคืน วันที่  21 ก.ย. 58  คณะกรรมการกลาง   เป็นผู้ตรวจสอบ

ลำดับที่ 1 น.ส. สุภาภรณ์  สุขสว่าง คณะกรรมการกลาง  ศ. ดร. สมภพ อินทสุวรรณ เป็นผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ : กรณีรับคืนจะแจ้งรายชื่อให้ทราบอีกครั้ง  มารับงานคืนกลับไปแก้ไข


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 6
ตอบโดย ศศิธร (15 ก.ย. 2559)  
  น.ส. มะลิวรรณ  กุลนิล มารับงานคืนกลับไปแก้ไข แก้ไขแล้วส่งวันที่  23 ก.ย. 59
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 7
ตอบโดย ศศิธร (16 ก.ย. 2559)  
   แจ้งระยะเวลาการตรวจรูปแบบการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบวันที่  16 -23  ก.ย. 59  รับคืน วันที่  26 ก.ย. 58  คณะกรรมการกลาง   เป็นผู้ตรวจสอบ

ลำดับที่ 3 ว่าที่ร้อยตรี สกนวัจน์  เกื้อเพชร์แก้ว  คณะกรรมการกลาง  ศ. ดร. สมภพ อินทสุวรรณ เป็นผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ : กรณีรับคืนจะแจ้งรายชื่อให้ทราบอีกครั้ง  มารับงานคืนกลับไปแก้ไข

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 8
ตอบโดย ศศิธร (16 ก.ย. 2559)  
  ลำดับที่ 2 น.ส. สุภาภรณ์  สุขสว่าง มารับงานคืนกลับไปแก้ไข แก้ไขแล้วส่งวันที่  23 ก.ย. 59
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 9
ตอบโดย ศศิธร (21 ก.ย. 2559)  
  แจ้งระยะเวลาการตรวจรูปแบบการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบวันที่  21 -28  ก.ย. 59  รับคืน วันที่  29 ก.ย. 58  คณะกรรมการกลาง   เป็นผู้ตรวจสอบ

ลำดับที่ 4 นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี   คณะกรรมการกลาง  ศ. ดร. สมภพ อินทสุวรรณ เป็นผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ : กรณีรับคืนจะแจ้งรายชื่อให้ทราบอีกครั้ง  มารับงานคืนกลับไปแก้ไข

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 10
ตอบโดย ศศิธร (22 ก.ย. 2559)  
  ลำดับที่ 2 น.ส. สุภาภรณ์  สุขสว่าง มารับงานคืนกลับไปแก้ไข แก้ไขแล้วส่งวันที่ 28  ก.ย. 59
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 11
ตอบโดย ศศิธร (23 ก.ย. 2559)  
  ลำดับที่ 3 ว่าที่ร้อยตรี สกนวัจน์  เกื้อเพชร์แก้ว มารับงานคืนกลับไปแก้ไข แก้ไขแล้วส่งวันที่ 29  ก.ย. 59
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 12
ตอบโดย ศศิธร (26 ก.ย. 2559)  
   แจ้งระยะเวลาการตรวจรูปแบบการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบวันที่  26 -  3 ต.ค. 59  รับคืน วันที่  4 ต.ค. 58  คณะกรรมการกลาง   เป็นผู้ตรวจสอบ

ลำดับที่ 5 นายบรรณวิทย์  เสือสุวรรณ คณะกรรมการกลาง  อ. พเยาว์ อินทสุวรรณ เป็นผู้ตรวจสอบ

ลำดับที่ 6 นายชนสิษฎ์ แก้วมณี คณะกรรมการกลาง  อ. พเยาว์ อินทสุวรรณ เป็นผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ : กรณีรับคืนจะแจ้งรายชื่อให้ทราบอีกครั้ง  มารับงานคืนกลับไปแก้ไข

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 13
ตอบโดย ศศิธร (27 ก.ย. 2559)  
  ลำดับที่ 30 TS นายนุสรณ์  ช่อลำเจียก มารับงานคืนกลับไปแก้ไข แก้ไขแล้วส่งวันที่ 3 ต.ค. 59
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 14
ตอบโดย ศศิธร (28 ก.ย. 2559)  
 
แจ้งระยะเวลาการตรวจรูปแบบการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบวันที่  30 ก.ย.  - 6 ต.ค. 59  รับคืน วันที่  7 ต.ค. 58  คณะกรรมการกลาง   เป็นผู้ตรวจสอบ

ลำดับที่ 7 นายคัชชา ศิริรัตนพันธ์ คณะกรรมการกลาง  ศ. ดร. สมภพ อินทสุวรรณ เป็นผู้ตรวจสอบ

ลำดับที่ 8 นางสาวน้ำทิพย์  ลัภบุญ คณะกรรมการกลาง  ศ. ดร. สมภพ อินทสุวรรณ เป็นผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ : กรณีรับคืนจะแจ้งรายชื่อให้ทราบอีกครั้ง  มารับงานคืนกลับไปแก้ไข

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 15
ตอบโดย ศศิธร (28 ก.ย. 2559)  
  ลำดับที่ 4 นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี มารับงานคืนกลับไปแก้ไข แก้ไขแล้วส่งวันที่ 6 ต.ค. 59
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 16
ตอบโดย ศศิธร (28 ก.ย. 2559)  
 

ลำดับที่ 1 TS น.ส. มะลิวรรณ กุลนิล มารับงานคืนกลับไปแก้ไข แก้ไขแล้วส่งวันที่ 6 ต.ค. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 17
ตอบโดย ศศิธร (28 ก.ย. 2559)  
  ลำดับที่ 2 น.ส. สุภาภรณ์  สุขสว่าง มารับงานคืนกลับไปแก้ไข แก้ไขแล้วส่งวันที่ 6 ต.ค. 59
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 18
ตอบโดย ศศิธร (2 ต.ค. 2559)  
  ลำดับที่ 7 นายคัชชา ศิริรัตนพันธ์ มารับงานคืนกลับไปแก้ไข แก้ไขแล้วส่งวันที่ 7 ต.ค. 59
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 19
ตอบโดย ศศิธร (2 ต.ค. 2559)  
  ลำดับที่ 8 นางสาวน้ำทิพย์  ลัภบุญ มารับงานคืนกลับไปแก้ไข แก้ไขแล้วส่งวันที่ 7 ต.ค. 59
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 20
ตอบโดย ศศิธร (3 ต.ค. 2559)  
 

แจ้งระยะเวลาการตรวจรูปแบบการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบวันที่  3 ต.ค. - 7 ต.ค.59  รับคืน วันที่  10 ต.ค. 58  คณะกรรมการกลาง   เป็นผู้ตรวจสอบ

ลำดับที่ 10 TS นางละวาย ขุนคต  คณะกรรมการกลาง  อ. พเยาว์ อินทสุวรรณ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 21
ตอบโดย ศศิธร (3 ต.ค. 2559)  
  ลำดับที่ 30 นายนุสรณ์ ช่อลำเจียก มารับงานคืนกลับไปแก้ไข
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 22
ตอบโดย ศศิธร (4 ต.ค. 2559)  
 
 แจ้งระยะเวลาการตรวจรูปแบบการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบวันที่  4 ต.ค. - 10 ต.ค.59  รับคืน วันที่  11 ต.ค. 58  คณะกรรมการกลาง   เป็นผู้ตรวจสอบ

ลำดับที่ 9 TS นายพีรศักดิ์  เดชะ  คณะกรรมการกลาง  ผศ. ดร. สมภพ อินทสุวรรณ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 23
ตอบโดย ศศิธร (4 ต.ค. 2559)  
  ลำดับที่ 9 TS นายพีรศักดิ์  เดชะ  มารับงานคืนกลับไปแก้ไข แก้ไขแล้วส่งวันที่ 10 ต.ค. 59
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 24
ตอบโดย ศศิธร (5 ต.ค. 2559)  
 

ลำดับที่ 10 TS นางละวาย ขุนคต  มารับงานคืนกลับไปแก้ไข แก้ไขแล้วส่งวันที่ 11 ต.ค. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 25
ตอบโดย ศศิธร (9 ต.ค. 2559)  
 

 ลำดับที่ 3 TS ว่าที่ร้อยตรี สกนวัจน์ เกื้อเพชร์แก้ว

ลำดับที่ 2 IS น.ส. สุภาภรณ์ สุขสว่าง

  รายชื่อดังกล่าวมารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว )แก้ไขแล้วส่งวันที่  16 ต.ค. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 26
ตอบโดย ศศิธร (9 ต.ค. 2559)  
 

 ลำดับที่ 2 น.ส. มะลิวรรณ กุลนิล

  รายชื่อดังกล่าวมารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว )แก้ไขแล้วส่งวันที่  16 ต.ค. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 27
ตอบโดย ศศิธร (10 ต.ค. 2559)  
  แจ้งระยะเวลาการตรวจรูปแบบการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบวันที่  10 ต.ค. - 14 ต.ค.59  รับคืน วันที่  17 ต.ค. 58  คณะกรรมการกลาง   เป็นผู้ตรวจสอบ

ลำดับที่ 11 TS น.ส. ทศวรรณ  รัญเพชร คณะกรรมการกลาง  ผศ. ดร. สมภพ อินทสุวรรณ

ลำดับที่ 12 TS น.ส. อนิสรา  หนูเจริญ คณะกรรมการกลาง  ผศ. ดร. สมภพ อินทสุวรรณ


ลำดับที่ 13 TS น.ส. กานดา  มีสุข  คณะกรรมการกลาง  อ. พเยาว์ อินทสุวรรณ


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 28
ตอบโดย ศศิธร (10 ต.ค. 2559)  
  ลำดับที่ 11 TS น.ส. ทศวรรณ  รัญเพชร มารับงานคืนกลับไปแก้ไข แก้ไขแล้วส่งวันที่ 16 ต.ค. 59
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 29
ตอบโดย ศศิธร (13 ต.ค. 2559)  
  ลำดับที่ 13 TS น.ส. กานดา  มีสุข  แก้ไขแล้วส่งวันที่ 18 ต.ค. 59
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 30
ตอบโดย ศศิธร (13 ต.ค. 2559)  
 

ลำดับที่ 10 TS นางละวาย ขุนคต  มารับงานคืนกลับไปแก้ไข แก้ไขแล้วส่งวันที่ 18 ต.ค. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 31
ตอบโดย ศศิธร (13 ต.ค. 2559)  
 

ลำดับที่ 2 IS น.ส. สุภาภรณ์ สุขสว่าง มารับงานคืนกลับไปแก้ไข แก้ไขแล้วส่งวันที่ 18 ต.ค. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 32
ตอบโดย ศศิธร (14 ต.ค. 2559)  
 

ลำดับที่ 5 นายบรรณวิทย์  เสือสุวรรณ มารับงานคืนกลับไปแก้ไข แก้ไขแล้วส่งวันที่ 20 ต.ค. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 33
ตอบโดย ศศิธร (16 ต.ค. 2559)  
  แจ้งระยะเวลาการตรวจรูปแบบการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบวันที่  16 ต.ค. - 22 ต.ค.59  รับคืน วันที่  25 ต.ค. 58  คณะกรรมการกลาง   เป็นผู้ตรวจสอบ

ลำดับที่  TS น.ส.เสาวคนธ์  สุวรรณโน คณะกรรมการกลาง  ผศ. ดร. สมภพ อินทสุวรรณ

หมายเหตุ : กรณีรับคืนจะแจ้งรายชื่อให้ทราบอีกครั้ง  มารับงานคืนกลับไปแก้ไข


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 34
ตอบโดย ศศิธร (17 ต.ค. 2559)  
  ลำดับที่ 10 TS นางละวาย ขุนคต  รายชื่อดังกล่าวมารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 20 ต.ค. 59
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 35
ตอบโดย ศศิธร (17 ต.ค. 2559)  
  ลำดับที่ 9 TS นายพีรศักดิ์ เดชะ รายชื่อดังกล่าวมารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 20 ต.ค. 59
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 36
ตอบโดย ศศิธร (18 ต.ค. 2559)  
  ลำดับที่  TS น.ส.เสาวคนธ์  สุวรรณโน มารับงานคืนกลับไปแก้ไข แก้ไขแล้วส่งวันที่ 25 ต.ค. 59
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 37
ตอบโดย ศศิธร (19 ต.ค. 2559)  
  ลำดับที่ 8 นางสาวน้ำทิพย์  ลัภบุญ มารับงานคืนกลับไปแก้ไข แก้ไขแล้วส่งวันที่ 25 ต.ค. 59
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 38
ตอบโดย ศศิธร (19 ต.ค. 2559)  
  ลำดับที่ 11 TS น.ส. ทศวรรณ  รัญเพชร มารับงานคืนกลับไปแก้ไข แก้ไขแล้วส่งวันที่ 25 ต.ค. 59
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 39
ตอบโดย ศศิธร (20 ต.ค. 2559)  
  แจ้งระยะเวลาการตรวจรูปแบบการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบวันที่  20 ต.ค. - 26 ต.ค.59  รับคืน วันที่  27 ต.ค. 58  คณะกรรมการกลาง   เป็นผู้ตรวจสอบ

ลำดับที่  TS 15 น.ส.ชลธิชา มามิมิน คณะกรรมการกลาง  ผศ. ดร. สมภพ อินทสุวรรณ

ลำดับที่ 16 TS น.ส. ฐิตาภรณ์ ช่วงเพ็ชชินดา  คณะกรรมการกลาง  อ. พเยาว์ อินทสุวรรณ

หมายเหตุ : กรณีรับคืนจะแจ้งรายชื่อให้ทราบอีกครั้ง  มารับงานคืนกลับไปแก้ไข


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 40
ตอบโดย ศศิธร (20 ต.ค. 2559)  
 

ประกาศทำความเข้าใจเกี่ยวกับแจ้งรับงานคืน

ดังตัวอย่าง

ลำดับที่ 9 TS นายพีรศักดิ์ เดชะ รายชื่อดังกล่าวมารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 20 ต.ค. 59

ให้นิสิตเช็คดูจากในหน้า ใบ บว 12 หรือ บว 32 หากได้รับการอนุมัติให้เข้าเล่มได้แล้ว ให้ส่งไม่เกิน 23 ธันวาคม 2559 วันสุดท้ายของการส่งเล่มฉบับสมบูรณ์

แต่ถ้ายังไม่ได้รับการอนุมัติให้เข้าเล่มได้ หรือยังไม่ผ่าน ต้องส่งแก้ไขภายใน วันที่ 20 ต.ค. 59

เจ้าหน้าที่จะไม่ประกาศว่าเข้าเล่มได้ ผ่านหน้ากระทู้ เนื่องจากเกิดกรณีที่นิสิต ไม่ได้มารับเล่มไปแก้ไขในครั้งสุดท้าย เข้าเล่มมาส่งเลย

หากมีข้อสงสัยโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074-317655 ติดต่อ ศศิธร

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 41
ตอบโดย staff (22 ต.ค. 2559)  
  ลำดับที่ 2 IS นางสาวสุภาภรณ์ สุขสว่าง มารับงานคืนกลับไปแก้ไข
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 42
ตอบโดย ศศิธร (25 ต.ค. 2559)  
 

ลำดับที่ 16 TS น.ส. ฐิตาภรณ์ ช่วงเพ็ชชินดา

ลำดับที่ 13 TS น.ส. กานดา  มีสุข

รายชื่อดังกล่าวมารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 1 พ.ย. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 43
ตอบโดย ศศิธร (25 ต.ค. 2559)  
  แจ้งระยะเวลาการตรวจรูปแบบการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบวันที่  26 ต.ค. - 2 พ.ย.59  รับคืน วันที่  3 พ.ย. 58  คณะกรรมการกลาง   เป็นผู้ตรวจสอบ

ลำดับที่  TS 17 ว่าที่ร้อยตรี หญิงนัยนา  ประสิทธิพรม คณะกรรมการกลาง  อ. พเยาว์ อินทสุวรรณ

ลำดับที่ 18 TS ว่าที่ร้อยตรี ทรงภพ เพชรอาวุธ คณะกรรมการกลาง  อ. พเยาว์ อินทสุวรรณ

หมายเหตุ : กรณีรับคืนจะแจ้งรายชื่อให้ทราบอีกครั้ง  มารับงานคืนกลับไปแก้ไข

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 44
ตอบโดย ศศิธร (26 ต.ค. 2559)  
  น.ส. อนิสรา  หนูเจริญ

รายชื่อดังกล่าวมารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 2 พ.ย. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 45
ตอบโดย ศศิธร (30 ต.ค. 2559)  
 

ลำดับที่ 15 น.ส. ชลธิชา มามิมิน

ลำดับที่  2 น.ส. สุภาภรณ์  สุขสว่าง

ลำดับที่ 18 ว่าที่ร้อยตรีทรงภพ เพชรอาวุธ

ลำดับที่ 17 ว่าที่ รต. หญิงนัยนา ประสิทธิพรม

รายชื่อดังกล่าวมารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 6 พ.ย. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 46
ตอบโดย ศศิธร (31 ต.ค. 2559)  
  แจ้งระยะเวลาการตรวจรูปแบบการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบวันที่  31 ต.ค. - 4 พ.ย.59  รับคืน วันที่  7 พ.ย. 58  คณะกรรมการกลาง   เป็นผู้ตรวจสอบ

ลำดับที่  TS 19 น.ส. ธานินทร์ โสภิกุล คณะกรรมการกลาง   ผศ. ดร. สมภพ อินทสุวรรณ

ลำดับที่  TS 20 น.ส. อวิกา  จันทรชิต คณะกรรมการกลาง  อ. พเยาว์ อินทสุวรรณ

ลำดับที่ TS 21 น.ส. อัสวานา สาและ  คณะกรรมการกลาง  อ. พเยาว์ อินทสุวรรณ

หมายเหตุ : กรณีรับคืนจะแจ้งรายชื่อให้ทราบอีกครั้ง  มารับงานคืนกลับไปแก้ไข

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 47
ตอบโดย ศศิธร (31 ต.ค. 2559)  
  ลำดับที่ 8 นางสาวน้ำทิพย์  ลัภบุญ มารับงานคืนกลับไปแก้ไข แก้ไขแล้วส่งวันที่ 6 พ.ย. 59
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 48
ตอบโดย ศศิธร (31 ต.ค. 2559)  
 

ลำดับที่ 12 น.ส. อนิสรา  หนูเจริญ

รายชื่อดังกล่าวมารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 6 พ.ย. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 49
ตอบโดย ศศิธร (31 ต.ค. 2559)  
   

ประกาศทำความเข้าใจเกี่ยวกับแจ้งรับงานคืน

ดังตัวอย่าง

ลำดับที่ 9 TS นายพีรศักดิ์ เดชะ รายชื่อดังกล่าวมารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 20 ต.ค. 59

ให้นิสิตเช็คดูจากในหน้า ใบ บว 12 หรือ บว 32 หากได้รับการอนุมัติให้เข้าเล่มได้แล้ว ให้ส่งไม่เกิน 23 ธันวาคม 2559 วันสุดท้ายของการส่งเล่มฉบับสมบูรณ์

แต่ถ้ายังไม่ได้รับการอนุมัติให้เข้าเล่มได้ หรือยังไม่ผ่าน ต้องส่งแก้ไขภายใน วันที่ 20 ต.ค. 59

เจ้าหน้าที่จะไม่ประกาศว่าเข้าเล่มได้ ผ่านหน้ากระทู้ เนื่องจากเกิดกรณีที่นิสิต ไม่ได้มารับเล่มไปแก้ไขในครั้งสุดท้าย เข้าเล่มมาส่งเลย

หากมีข้อสงสัยโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074-317655 ติดต่อ ศศิธร

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 50
ตอบโดย ศศิธร (1 พ.ย. 2559)  
   

ลำดับที่ 19 นายธานินทร์ โสภิกุล รายชื่อดังกล่าวมารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 7 พ.ย. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 51
ตอบโดย ศศิธร (2 พ.ย. 2559)  
 

น.ส. กานดา  มีสุข

น.ส. ฐิตาภรณ์ ช่วงเพ็ชจินดา

รายชื่อดังกล่าวมารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 7 พ.ย. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 52
ตอบโดย ศศิธร (2 พ.ย. 2559)  
  น.ส. อวิกา จันทรชิต

รายชื่อดังกล่าวมารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 7 พ.ย. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 53
ตอบโดย ศศิธร (3 พ.ย. 2559)  
 

น.ส. เสาวคนธ์ สุวรรณโณ รายชื่อดังกล่าวมารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 10  พ.ย. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 54
ตอบโดย ศศิธร (7 พ.ย. 2559)  
 

ลำดับที่ 21 น.ส. อัสวานา สาและ

ลำดับที่ 15 น.ส. ชลธิชา มามิมิน

รายชื่อดังกล่าวมารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 12  พ.ย. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 55
ตอบโดย ศศิธร (7 พ.ย. 2559)  
 
แจ้งระยะเวลาการตรวจรูปแบบการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบวันที่  7 พ.ย. - 11 พ.ย.59  รับคืน วันที่  14 พ.ย. 58  คณะกรรมการกลาง   เป็นผู้ตรวจสอบ

ลำดับที่  IS 3 นายธีรศักดิ์ สงเดช คณะกรรมการกลาง   ผศ. ดร. สมภพ อินทสุวรรณ

ลำดับที่  IS 4  นางบุปผา ไชยเวทย์ คณะกรรมการกลาง   ผศ. ดร. สมภพ อินทสุวรรณ

ลำดับที่  TS 22 น.ส. วรัญชลี เหรัญญาภรณ์ คณะกรรมการกลาง  อ. พเยาว์ อินทสุวรรณ

ลำดับที่ IS 5 กรกช โกศล  คณะกรรมการกลาง  อ. พเยาว์ อินทสุวรรณ

หมายเหตุ : กรณีรับคืนจะแจ้งรายชื่อให้ทราบอีกครั้ง  มารับงานคืนกลับไปแก้ไข

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 56
ตอบโดย ศศิธร (7 พ.ย. 2559)  
 

ลำดับที่ 4 นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี

ลำดับที่ 17 ว่าที่รต.หญิงนัยนา ประสิทธิพรม

รายชื่อดังกล่าวมารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 12  พ.ย. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 57
ตอบโดย ศศิธร (8 พ.ย. 2559)  
 

ลำดับที่  TS 22 น.ส. วรัญชลี เหรัญญาภรณ์ 

ลำดับที่ IS 5 กรกช โกศล 

ลำดับที่ TS 6  นายชนสิษฎ์ แก้วมณี

รายชื่อดังกล่าวมารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 14  พ.ย. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 58
ตอบโดย ศศิธร (8 พ.ย. 2559)  
 

แจ้งระยะเวลาการตรวจรูปแบบการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบวันที่  8 พ.ย. - 15 พ.ย.59  รับคืน วันที่  16 พ.ย. 58  คณะกรรมการกลาง   เป็นผู้ตรวจสอบ

ลำดับที่ 6 IS นายเจริญชัย  มานะพัฒนพงศ์ คณะกรรมการกลาง  อ. พเยาว์ อินทสุวรรณ

ลำดับที่ 7 IS นายธีราวุธ มาลีวัด คณะกรรมการกลาง  อ. พเยาว์ อินทสุวรรณ

หมายเหตุ : กรณีรับคืนจะแจ้งรายชื่อให้ทราบอีกครั้ง  มารับงานคืนกลับไปแก้ไข

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 59
ตอบโดย ศศิธร (8 พ.ย. 2559)  
  ลำดับที่ 8 น.ส. น้ำทิพย์ ลีภบุญ

รายชื่อดังกล่าวมารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 14  พ.ย. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 60
ตอบโดย ศศิธร (9 พ.ย. 2559)  
 
 

แจ้งระยะเวลาการตรวจรูปแบบการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบวันที่  9 พ.ย. - 15 พ.ย.59  รับคืน วันที่  16 พ.ย. 58  คณะกรรมการกลาง   เป็นผู้ตรวจสอบ

ลำดับที่ 23 TS ว่าที่ ร.ต. อนุรัตน์  แยมสุวรรณ  คณะกรรมการกลาง  อ. พเยาว์ อินทสุวรรณ

ลำดับที่  8 IS น.ส. ยุวดี  สือแม  คณะกรรมการกลาง  อ. พเยาว์ อินทสุวรรณ

หมายเหตุ : กรณีรับคืนจะแจ้งรายชื่อให้ทราบอีกครั้ง  มารับงานคืนกลับไปแก้ไข

 

ลำดับที่ 3 TS นายธีศักดิ์  สงเดช  มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 14  พ.ย. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 61
ตอบโดย ศศิธร (9 พ.ย. 2559)  
 

น.ส. กานดา มีสุข   มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 14  พ.ย. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 62
ตอบโดย ศศิธร (9 พ.ย. 2559)  
 

ลำดับที่ 7 IS นายธีรวุธ มาลีวัด   มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 14  พ.ย. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 63
ตอบโดย ศศิธร (10 พ.ย. 2559)  
  ลำดับที่  8 IS น.ส. ยุวดี  สือแม

ลำดับที่ 19 นายธานินทร์ โสภิกุล   มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 15 พ.ย. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 64
ตอบโดย ศศิธร (17 พ.ย. 2559)  
 

ลำดับที่  IS 4  นางบุปผา ไชยเวทย์

ลำดับที่ 6 IS นายเจริญชัย  มานะพัฒนพงศ์

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 22  พ.ย. 59


ลำดับที่ TS 23 นายอนุรัตน์ แย้มสุวรรณ คณบดีฯขอพบนิสิต ให้ติดต่อกลับ กุ๊ก  เบอร์ 074-317655 (ติดต่อนิสิตไปแล้ว วันที่ 17/11/59 เวลา 15.30 น. ไม่สามารถติดต่อได้)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 65
ตอบโดย ศศิธร (17 พ.ย. 2559)  
 

ลำดับที่ 13 TS น.ส. กานดา มีสุข มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 22  พ.ย. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 66
ตอบโดย ศศิธร (18 พ.ย. 2559)  
   

แจ้งระยะเวลาการตรวจรูปแบบการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบวันที่  18 พ.ย. - 24 พ.ย.59  รับคืน วันที่  25 พ.ย. 58  คณะกรรมการกลาง   เป็นผู้ตรวจสอบ

ลำดับที่ 9 IS น.ส. นูรียะ  อาแด คณะกรรมการกลาง  อ. พเยาว์ อินทสุวรรณ

ลำดับที่ 24 TS นายชัยยุทธิ์ ทองชัย คณะกรรมการกลาง  อ. พเยาว์ อินทสุวรรณ

ลำดับที่  IS 10 นางกนกวรรณ จิตมานะ คณะกรรมการกลาง   ผศ. ดร. สมภพ อินทสุวรรณ

ลำดับที่ TS 25 น.ส. อังคณาวิสุ มณีนวล  คณะกรรมการกลาง  ผศ. ดร. สมภพ อินทสุวรรณ

แจ้งระยะเวลาการตรวจรูปแบบการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบวันที่  21 พ.ย. - 25 พ.ย.59  รับคืน วันที่  28 พ.ย. 58  คณะกรรมการกลาง   เป็นผู้ตรวจสอบ

ลำดับที่ 12 IS น.ส. จีรนันท์  สมทอง  คณะกรรมการกลาง  อ. พเยาว์ อินทสุวรรณ

ลำดับที่ 13 IS น.ส. เกษรา นุ้ยขาว คณะกรรมการกลาง  อ. พเยาว์ อินทสุวรรณ

ลำดับที่  26 TS นางจิลาวรรณ สวัสดี  คณะกรรมการกลาง   ผศ. ดร. สมภพ อินทสุวรรณ

ลำดับที่ 11 IS นายอนุวัฒน์  บุญธรรมโม  คณะกรรมการกลาง  ผศ. ดร. สมภพ อินทสุวรรณ

หมายเหตุ : กรณีรับคืนจะแจ้งรายชื่อให้ทราบอีกครั้ง  มารับงานคืนกลับไปแก้ไข

-----------------------------------------------------------------

แจ้งนิสิตที่ยังไม่ได้ประกาศรายชื่อให้รับคืนเนื่อง อาจารย์ไปราชการตั้งแต่วันที่ 11 - 16 พ.ย. 59 นี้ และ 18 ,21,23 พ.ย. 59 ทำให้เกินความล่าช้าในการคืนงาน ให้นิสิตติดตามการแจ้งรับคืน หากมีรายชื่อให้มารับงานคืนได้ทันที

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 67
ตอบโดย ศศิธร (18 พ.ย. 2559)  
  ลำดับที่  IS 10 นางกนกวรรณ จิตมานะ มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 22  พ.ย. 59
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 68
ตอบโดย ศศิธร (18 พ.ย. 2559)  
 

ลำดับที่ TS 25 น.ส. อังคณาวิสุ มณีนวล มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 22  พ.ย. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 69
ตอบโดย ศศิธร (23 พ.ย. 2559)  
 

ลำดับ ลำดับที่คิว รายชื่อนิสิต วันที่ส่งให้คณบดีฯตรวจ ส่งคืนวันที่ 
71 TS 16 น.ส. ฐิตาภรณ์ ช่วงเพ็ชจินดา   23-พ.ย.-59
74 TS 18 นายทรงภพ  เพชรอาวุธ   23-พ.ย.-59
75 TS 14 น.ส. เสาวคนธ์  สุวรรณโณ   23-พ.ย.-59
76 TS 7 นายคัชชา  ศิริรัตนพันธ์   23-พ.ย.-59

ลำดับที่ 11 IS นายอนุวัฒน์  บุญธรรมโม

ลำดับที่  26 TS นางจิลาวรรณ สวัสดี

ลำดับที่ 24 TS นายชัยยุทธิ์ ทองชัย

รายชื่อดังกล่าว มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 28  พ.ย. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 70
ตอบโดย ศศิธร (24 พ.ย. 2559)  
  ลำดับที่ 9 IS น.ส. นูรียะ  อาแด มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 28  พ.ย. 59
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 71
ตอบโดย ศศิธร (24 พ.ย. 2559)  
 

ลำดับที่ 12 IS น.ส. จีรนันท์  สมทอง มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 28  พ.ย. 59


แจ้งระยะเวลาการตรวจรูปแบบการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบวันที่  22 พ.ย. - 28พ.ย.59  รับคืน วันที่  29 พ.ย. 58  คณะกรรมการกลาง   เป็นผู้ตรวจสอบ

ลำดับที่ 14 IS จ่าอากาศโทสุริยะ อิสโร คณะกรรมการกลาง  อ. พเยาว์ อินทสุวรรณ

ลำดับที่ 27 TS น.ส. ปิยธิดา เกื้อนุ่น คณะกรรมการกลาง  อ. พเยาว์ อินทสุวรรณ

ลำดับที่  15 IS น.ส. สุกานดา นิยมเดชา  คณะกรรมการกลาง   ผศ. ดร. สมภพ อินทสุวรรณ (รับเล่มคืนแล้ว)

หมายเหตุ : กรณีรับคืนจะแจ้งรายชื่อให้ทราบอีกครั้ง  มารับงานคืนกลับไปแก้ไข

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 72
ตอบโดย ศศิธร (24 พ.ย. 2559)  
  ลำดับที่ 19 นายอภิรักษ์ อำนวยพูนสุข ขาดประวัติย่อผู้วิจัย นำมาส่งไม่เกิน วันที่ 28 พ.ย. 59
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 73
ตอบโดย ศศิธร (25 พ.ย. 2559)  
 

แจ้งระยะเวลาการตรวจรูปแบบการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบวันที่  25 พ.ย. - 1 ธ.ค. 59  รับคืน วันที่  2 ธ.ค 59  คณะกรรมการกลาง   เป็นผู้ตรวจสอบ

ลำดับที่  28 TS น.ส. ณัฎฐกานต์ ชนกุลไพสิฐ  คณะกรรมการกลาง   ผศ. ดร. สมภพ อินทสุวรรณ

ลำดับที่  29 TS น.ส. ฟารัยดา ยาลี  คณะกรรมการกลาง   ผศ. ดร. สมภพ อินทสุวรรณ

หมายเหตุ : กรณีรับคืนจะแจ้งรายชื่อให้ทราบอีกครั้ง  มารับงานคืนกลับไปแก้ไข


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 74
ตอบโดย ศศิธร (25 พ.ย. 2559)  
 

แจ้งประมาณการระยะเวลาในการส่งตรวจรูปแบบ  รอบแรก เพื่อให้ทันเวลาในการอนุมัติจบจึงกำหนดเวลาการตรวจ 3 วัน อาจมีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาขึ้นอยู่กับความช้าหรือเร็วในการตรวจสอบของคณะกรรมการ

TS =วิทยานิพนธ์  / ดุษฏีนิพนธ์ 

IS = สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

ลำดับคิว ลำดับที่             วิยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เวลาโดยประมาณส่งให้กรรมการตรวจสอบ

3

TS 30

5 - 7 ธ.ค.59

4

TS 31

5

IS 16

6

IS 17

7

IS 18

8 - 11 ธ.ค. 59

8

TS 32

9

TS 33

10

IS 19

11

IS 20

13 - 15 ธ.ค. 59

12

TS 34

13

TS 35

14

TS 36

15

TS 37

16- 19 ธ.ค. 59

16

TS 38

17

TS 39

18

TS 40

19

TS 41

20 - 23 ธ.ค. 59

20

TS 42

21

TS 43

22

TS 44

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 75
ตอบโดย ศศิธร (25 พ.ย. 2559)  
 
79 TS17 น.ส. นัยนา ประสิทธิพรม -
80 TS 22 น.ส. วรัญชลี เหรัญญาภรณ์ - -

ลำดับที่ 13 IS น.ส. เกษรา นุ้ยขาว

ลำดับที่ 14 IS จ่าอากาศโทสุริยะ อิสโร

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 30 พ.ย. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 76
ตอบโดย ศศิธร (25 พ.ย. 2559)  
 

แจ้งลำดับและรายชื่อส่งให้คณบดีฯตรวจสอบในรอบที่ 2 เป็นต้นไป (อยู่ในขั้นตอนตรวจสอบรอรายชื่อยืนยันให้มารับงานคืนอีกครั้ง)

ลำดับ ลำดับที่คิว รายชื่อนิสิต วันที่ส่งให้คณบดีฯตรวจ ส่งคืนวันที่  หมายเหตุ
71 TS 16 น.ส. ฐิตาภรณ์ ช่วงเพ็ชจินดา 1-พ.ย.-59 23-พ.ย.-59  
74 TS 18 นายทรงภพ  เพชรอาวุธ 6-พ.ย.-59 23-พ.ย.-59  
75 TS 14 น.ส. เสาวคนธ์  สุวรรณโณ 7-พ.ย.-59 23-พ.ย.-59  
76 TS 7 นายคัชชา  ศิริรัตนพันธ์ 7-พ.ย.-59 23-พ.ย.-59  
78 TS 13 น.ส. กานดา  มีสุข 11-พ.ย.-59    
79 TS17 น.ส. นัยนา ประสิทธิพรม 11-พ.ย.-59 25-พ.ย.-59  
80 TS 22 น.ส. วรัญชลี เหรัญญาภรณ์ 13-พ.ย.-59 25-พ.ย.-59  
81 IS 3 นายธีรศักดิ์ สงเดช 13-พ.ย.-59    
82   นายธีรวุธ  มาลีวัด 13-พ.ย.-59    
83 IS 8 น.ส. ยุวดี สือแม 15-พ.ย.-59    
84 TS 21 น.ส. อัสวานา สาและ 15-พ.ย.-59    
85 TS 19 นายธานินทร์ โสภิกุล 15-พ.ย.-59    
86 TS 20 น.ส. อวิกา จันทรชิต 19-พ.ย.-59    
87 IS 5 นายกรกช โกศล 19-พ.ย.-59    
88 IS 6 นายเจริญชัย มานะพัฒนาพงค์ 22-พ.ย.-59    
89 IS 4 นางบุปผา  ไชยเวทย์ 22-พ.ย.-59    
90 IS 10 นางกนกวรรณ จิตมานะ 23-พ.ย.-59    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 77
ตอบโดย ศศิธร (25 พ.ย. 2559)  
   แจ้งระยะเวลาการตรวจรูปแบบการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบวันที่  28 พ.ย. - 1 ธ.ค. 59  รับคืน วันที่  2 ธ.ค 59  คณะกรรมการกลาง   เป็นผู้ตรวจสอบ

ลำดับที่  30 TS น.ส. นิปาตีเม๊าะ สาอุวา  คณะกรรมการกลาง   อ. พเยาว์ อินทสุวรรณ

ลำดับที่  31 TS นางจิรัชญา สุขบูรณ์  คณะกรรมการกลาง   อ. พเยาว์ อินทสุวรรณ

หมายเหตุ : กรณีรับคืนจะแจ้งรายชื่อให้ทราบอีกครั้ง  มารับงานคืนกลับไปแก้ไข

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 78
ตอบโดย ศศิธร (28 พ.ย. 2559)  
 

ลำดับที่  28 TS น.ส. ณัฎฐกานต์ ชนกุลไพสิฐ มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 3  ธ.ค. 59

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 79
ตอบโดย ศศิธร (28 พ.ย. 2559)  
 

ประกาศครั้งที่ 2

ลำดับที่ TS 25 น.ส. อังคณาวิสุ มณีนวล

นายคัชชา  ศิริรัตนพันธ์

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 3  ธ.ค. 59

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 80
ตอบโดย ศศิธร (28 พ.ย. 2559)  
 

ลำดับที่  29 TS น.ส. ฟารัยดา ยาลี

ลำดับที่  30 TS น.ส. นิปาตีเม๊าะ สาอุวา  

ลำดับที่  31 TS นางจิรัชญา สุขบูรณ์

ลำดับที่ 27 TS น.ส. ปิยธิดา เกื้อนุ่น (รับคืนแล้ว)

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 3  ธ.ค. 59

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 81
ตอบโดย ศศิธร (28 พ.ย. 2559)  
  แจ้งระยะเวลาการตรวจรูปแบบการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบวันที่  28 พ.ย. - 1 ธ.ค. 59  รับคืน วันที่  2 ธ.ค 59  คณะกรรมการกลาง   เป็นผู้ตรวจสอบ

ลำดับที่  17 IS น.ส. อิลฮาม บาตูเซ็ง  คณะกรรมการกลาง    ผศ.ดร. สมภพ อินทสุวรรณ

ลำดับที่  16 IS ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิริรัตน์ นกแก้ว  คณะกรรมการกลาง   ผศ. ดร. สมภพ  อินทสุวรรณ

ลำดับที่ 18 IS น.ส. รอกีเย๊าะ รานิงปะออ คณะกรรมการกลาง   อ. พเยาว์ อินทสุวรรณ

ลำดับที่ 32 TS นายปิติพงษ์ สุคนธผล คณะกรรมการกลาง   อ. พเยาว์ อินทสุวรรณ

หมายเหตุ : กรณีรับคืนจะแจ้งรายชื่อให้ทราบอีกครั้ง  มารับงานคืนกลับไปแก้ไข

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 82
ตอบโดย ศศิธร (29 พ.ย. 2559)  
 
81 IS 3 นายธีรศักดิ์ สงเดช 13-พ.ย.-59 28-พ.ย.-59
82 IS 7 นายธีรวุธ  มาลีวัด 13-พ.ย.-59 28-พ.ย.-59

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 4  ธ.ค. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 83
ตอบโดย ศศิธร (29 พ.ย. 2559)  
 
91 TS 22 น.ส. วรัญชลี เหรัญญาภรณ์ 26-พ.ย.-59 28-พ.ย.-59

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 4  ธ.ค. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 84
ตอบโดย ศศิธร (29 พ.ย. 2559)  
 

แจ้งลำดับและรายชื่อส่งให้คณบดีฯตรวจสอบในรอบที่ 2 เป็นต้นไป (อยู่ในขั้นตอนตรวจสอบรอรายชื่อยืนยันให้มารับงานคืนอีกครั้ง)

ในการตรวจสอบรอบ 2 เป็นต้นไป จะมีเจ้าหน้าที่ (ศศิธร) เป็นผูู้ตรวจสอบ และ คณบดีฯ

1. นิสิตที่มีระบุ LQ หรือไม่มีการเขียนระบุในหน้าใบ บว. เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ตรวจสอบ

2. นิสิตที่มีระบุ BL (Black list) และ LQ คณบดีฯจะเป็นคนตรวจสอบและอนุมัติให้

ลำดับ ลำดับที่คิว รายชื่อนิสิต วันที่ส่งให้คณบดีฯตรวจ ส่งคืนวันที่  หมายเหตุ
71 TS 16 น.ส. ฐิตาภรณ์ ช่วงเพ็ชจินดา 1-พ.ย.-59 23-พ.ย.-59  
74 TS 18 นายทรงภพ  เพชรอาวุธ 6-พ.ย.-59 23-พ.ย.-59  
75 TS 14 น.ส. เสาวคนธ์  สุวรรณโณ 7-พ.ย.-59 23-พ.ย.-59  
76 TS 7 นายคัชชา  ศิริรัตนพันธ์ 7-พ.ย.-59 23-พ.ย.-59  
78 TS 13 น.ส. กานดา  มีสุข 11-พ.ย.-59 23-พ.ย.-59
79 TS17 น.ส. นัยนา ประสิทธิพรม 11-พ.ย.-59 23-พ.ย.-59  
80 TS 22 น.ส. วรัญชลี เหรัญญาภรณ์ 13-พ.ย.-59 23-พ.ย.-59  
81 IS 3 นายธีรศักดิ์ สงเดช 13-พ.ย.-59 28-พ.ย.-59
82 IS 7 นายธีรวุธ  มาลีวัด 13-พ.ย.-59 28-พ.ย.-59  
83 IS 8 น.ส. ยุวดี สือแม 15-พ.ย.-59    
84 TS 21 น.ส. อัสวานา สาและ 15-พ.ย.-59   จนท. ตรวจ
85 TS 19 นายธานินทร์ โสภิกุล 15-พ.ย.-59   จนท. ตรวจ
86 TS 20 น.ส. อวิกา จันทรชิต 19-พ.ย.-59    
87 IS 5 นายกรกช โกศล 19-พ.ย.-59   จนท.ตรวจ
88 IS 6 นายเจริญชัย มานะพัฒนาพงค์ 22-พ.ย.-59    
89 IS 4 นางบุปผา  ไชยเวทย์ 22-พ.ย.-59    
90 IS 10 นางกนกวรรณ จิตมานะ 23-พ.ย.-59   จนท.ตรวจ
91 TS 22 น.ส. วรัญชลี เหรัญญาภรณ์ 26-พ.ย.-59 28-พ.ย.-59
92 TS 18 นายทรงภพ  เพชรอาวุธ 26-พ.ย.-59    
93 IS 9 น.ส. นูรียะ อาแด 27-พ.ย.-59   จนท.ตรวจ
94 IS 15 น.ส. สุกานดา นิยมเดชา 27-พ.ย.-59    
95 TS 17 น.ส. นัยนา ประสิทธิพรม 27-พ.ย.-59    
96 TS 6 นายธนสิษฏ์ แก้วมณี 27-พ.ย.-59    
97 IS 12 น.ส. จีรนันท์ สมทอง 27-พ.ย.-59   จนท.ตรวจ
98 TS 24 นายชัยยุทธ์  ทองชัย 28-พ.ย.-59    
99 TS 23 นายอนุวัฒน์ แย้มสุวรรณ 28-พ.ย.-59    
99          
100          
101          

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 85
ตอบโดย ศศิธร (29 พ.ย. 2559)  
 

ลำดับที่  16 IS ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิริรัตน์ นกแก้ว

84 TS 21 น.ส. อัสวานา สาและ 15-พ.ย.-59

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 4  ธ.ค. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 86
ตอบโดย ศศิธร (29 พ.ย. 2559)  
 
85 TS 19 นายธานินทร์ โสภิกุล 15-พ.ย.-59

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 4  ธ.ค. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 87
ตอบโดย ศศิธร (29 พ.ย. 2559)  
 

แจ้งระยะเวลาการตรวจรูปแบบการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบวันที่  29 พ.ย. - 6 ธ.ค. 59  รับคืน วันที่  7 ธ.ค 59  คณะกรรมการกลาง   เป็นผู้ตรวจสอบ

ลำดับที่  33 TS น.ส. วริฏฐา อนุมณี   คณะกรรมการกลาง   ผศ. ดร. สมภพ  อินทสุวรรณ

ลำดับที่ 20 IS นายภูวินท์ เพชรกาญจน์  คณะกรรมการกลาง   อ. พเยาว์ อินทสุวรรณ

หมายเหตุ : กรณีรับคืนจะแจ้งรายชื่อให้ทราบอีกครั้ง  มารับงานคืนกลับไปแก้ไข

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 88
ตอบโดย ศศิธร (30 พ.ย. 2559)  
  ลำดับที่ 20 IS นายภูวินท์ เพชรกาญจน์  

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 6 ธ.ค. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 89
ตอบโดย ศศิธร (30 พ.ย. 2559)  
   แจ้งระยะเวลาการตรวจรูปแบบการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบวันที่  30 พ.ย. - 8 ธ.ค. 59  รับคืน วันที่  9 ธ.ค 59  คณะกรรมการกลาง   เป็นผู้ตรวจสอบ

ลำดับที่  34 TS น.ส. ธันยาพร หนุนอนันต์   คณะกรรมการกลาง   ผศ. ดร. สมภพ  อินทสุวรรณ

ลำดับที่  35 TS น.ส. วลัยลักษณ์ มูสิกสง คณะกรรมการกลาง   ผศ. ดร. สมภพ  อินทสุวรรณ

ลำดับที่ 19 IS นายอภิรักษ์ พูนสุข  คณะกรรมการกลาง   อ. พเยาว์ อินทสุวรรณ

หมายเหตุ : กรณีรับคืนจะแจ้งรายชื่อให้ทราบอีกครั้ง  มารับงานคืนกลับไปแก้ไข

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 90
ตอบโดย ศศิธร (30 พ.ย. 2559)  
 

ลำดับที่  33 TS น.ส. วริฏฐา อนุมณี

ลำดับที่  17 IS น.ส. อิลฮาม บาตูเซ็ง

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 6 ธ.ค. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 91
ตอบโดย ศศิธร (30 พ.ย. 2559)  
 
83 IS 8 น.ส. ยุวดี สือแม 15-พ.ย.-59 30-พ.ย.-59

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 6 ธ.ค. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 92
ตอบโดย ศศิธร (1 ธ.ค. 2559)  
 
87 IS 5 นายกรกช โกศล 19-พ.ย.-59

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 7ธ.ค. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 93
ตอบโดย ศศิธร (1 ธ.ค. 2559)  
 
93 IS 9 น.ส. นูรียะ อาแด 27-พ.ย.-59

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 7ธ.ค. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 94
ตอบโดย ศศิธร (1 ธ.ค. 2559)  
 
90 IS 10 นางกนกวรรณ จิตมานะ 23-พ.ย.-59

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 7ธ.ค. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 95
ตอบโดย ศศิธร (2 ธ.ค. 2559)  
 
93 IS 9 น.ส. นูรียะ อาแด 27-พ.ย.-59
97 IS 12 น.ส. จีรนันท์ สมทอง 27-พ.ย.-59

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 7ธ.ค. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 96
ตอบโดย ศศิธร (2 ธ.ค. 2559)  
 

ลำดับที่  34 TS น.ส. ธันยาพร หนุนอนันต์   

ลำดับที่  35 TS น.ส. วลัยลักษณ์ มูสิกสง

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 7ธ.ค. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 97
ตอบโดย ศศิธร (2 ธ.ค. 2559)  
   

แจ้งระยะเวลาการตรวจรูปแบบการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบวันที่  2 ธ.ค. - 8 ธ.ค. 59  รับคืน วันที่  9 ธ.ค 59  คณะกรรมการกลาง   เป็นผู้ตรวจสอบ

ลำดับที่  36 TS น.ส. อรอุมา รอดผล  คณะกรรมการกลาง   ผศ. ดร. สมภพ  อินทสุวรรณ

ลำดับที่ 37 TS  นางญาซีเร๊าะ สะมะแอ  คณะกรรมการกลาง   ผศ. ดร. สมภพ  อินทสุวรรณ

หมายเหตุ : กรณีรับคืนจะแจ้งรายชื่อให้ทราบอีกครั้ง  มารับงานคืนกลับไป

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 98
ตอบโดย ศศิธร (2 ธ.ค. 2559)  
 
97 IS 12 น.ส. จีรนันท์ สมทอง 27-พ.ย.-59
100 IS 13 น.ส. เกษรา นุ้ยขาว 29-พ.ย.-59

ลำดับที่ 19 IS นายอภิรักษ์ พูนสุขสุข

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 7ธ.ค. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 99
ตอบโดย ศศิธร (2 ธ.ค. 2559)  
 

แจ้งระยะเวลาการตรวจรูปแบบการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบวันที่ 6 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 59  รับคืน วันที่  13 ธ.ค 59  คณะกรรมการกลาง   เป็นผู้ตรวจสอบ

ลำดับที่ 38 TS น.ส. สุริญญา เบญฤทธฺ์  คณะกรรมการกลาง   อ. พเยาว์ อินทสุวรรณ

ลำดับที่ 39 TS น.ส. ชาฮีดา ดาแม  คณะกรรมการกลาง   อ. พเยาว์ อินทสุวรรณ

หมายเหตุ : กรณีรับคืนจะแจ้งรายชื่อให้ทราบอีกครั้ง  มารับงานคืนกลับไป


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 100
ตอบโดย ศศิธร (2 ธ.ค. 2559)  
 

ลำดับที่ 37 TS  นางญาซีเร๊าะ สะมะแอ  

 มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 7ธ.ค. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 101
ตอบโดย ศศิธร (6 ธ.ค. 2559)  
 

ลำดับที่ 6 นายเจริญชัย มานะพัฒนพงศ์

ลำดับที่  36 TS น.ส. อรอุมา รอดผล

 มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 11 ธ.ค. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 102
ตอบโดย ศศิธร (6 ธ.ค. 2559)  
 
101 TS 16 น.ส. ฐิตาภรณ์ ช่วงเพ็ชจินดา 29-พ.ย.-59
103 TS 27 น.ส. ปิยธิดา เกื้อนุ่น 30-พ.ย.-59
104 TS 28 น.ส. ณัฎฐกานต์ ธนกุลไมสิฐ 1-ธ.ค.-59
มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 11 ธ.ค. 59
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 103
ตอบโดย ศศิธร (6 ธ.ค. 2559)  
 

ลำดับที่ 38 TS น.ส. สุริญญา เบญฤทธฺ์  

ลำดับที่ 39 TS น.ส. ชาฮีดา ดาแม

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 11 ธ.ค. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 104
ตอบโดย ศศิธร (6 ธ.ค. 2559)  
   

แจ้งลำดับและรายชื่อส่งให้คณบดีฯตรวจสอบในรอบที่ 2 เป็นต้นไป (อยู่ในขั้นตอนตรวจสอบรอรายชื่อยืนยันให้มารับงานคืนอีกครั้ง)

ในการตรวจสอบรอบ 2 เป็นต้นไป จะมีเจ้าหน้าที่ (ศศิธร) เป็นผูู้ตรวจสอบ และ คณบดีฯ

1. นิสิตที่มีระบุ LQ หรือไม่มีการเขียนระบุในหน้าใบ บว. เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ตรวจสอบ

2. นิสิตที่มีระบุ BL (Black list) และ LQ คณบดีฯจะเป็นคนตรวจสอบและอนุมัติให้

ลำดับ ลำดับที่คิว รายชื่อนิสิต วันที่ส่งให้คณบดีฯตรวจ ส่งคืนวันที่  หมายเหตุ
71 TS 16 น.ส. ฐิตาภรณ์ ช่วงเพ็ชจินดา 1-พ.ย.-59 23-พ.ย.-59  
74 TS 18 นายทรงภพ  เพชรอาวุธ 6-พ.ย.-59 23-พ.ย.-59  
75 TS 14 น.ส. เสาวคนธ์  สุวรรณโณ 7-พ.ย.-59 23-พ.ย.-59  
76 TS 7 นายคัชชา  ศิริรัตนพันธ์ 7-พ.ย.-59 23-พ.ย.-59  
78 TS 13 น.ส. กานดา  มีสุข 11-พ.ย.-59 23-พ.ย.-59 เข้าเล่มได้ 
79 TS17 น.ส. นัยนา ประสิทธิพรม 11-พ.ย.-59 23-พ.ย.-59  
80 TS 22 น.ส. วรัญชลี เหรัญญาภรณ์ 13-พ.ย.-59 23-พ.ย.-59  
81 IS 3 นายธีรศักดิ์ สงเดช 13-พ.ย.-59 28-พ.ย.-59 เข้าเล่มได้ 
82 IS 7 นายธีรวุธ  มาลีวัด 13-พ.ย.-59 28-พ.ย.-59  
83 IS 8 น.ส. ยุวดี สือแม 15-พ.ย.-59 30-พ.ย.-59  
84 TS 21 น.ส. อัสวานา สาและ 15-พ.ย.-59 ตรวจแล้ว จนท. ตรวจ
85 TS 19 นายธานินทร์ โสภิกุล 15-พ.ย.-59 ตรวจแล้ว จนท. ตรวจ
86 TS 20 น.ส. อวิกา จันทรชิต 19-พ.ย.-59 แนบบรรณานุกรม
87 IS 5 นายกรกช โกศล 19-พ.ย.-59 ตรวจแล้ว จนท.ตรวจ
88 IS 6 นายเจริญชัย มานะพัฒนาพงค์ 22-พ.ย.-59 6-ธ.ค.-59 แก้ไขก่อน
89 IS 4 นางบุปผา  ไชยเวทย์ 22-พ.ย.-59   คณบดีฯ
90 IS 10 นางกนกวรรณ จิตมานะ 23-พ.ย.-59 ตรวจแล้ว จนท.ตรวจ
91 TS 22 น.ส. วรัญชลี เหรัญญาภรณ์ 26-พ.ย.-59 28-พ.ย.-59 เข้าเล่มได้ 
92 TS 18 นายทรงภพ  เพชรอาวุธ 26-พ.ย.-59   คณบดีฯ
93 IS 9 น.ส. นูรียะ อาแด 27-พ.ย.-59 ตรวจแล้ว จนท.ตรวจ
94 IS 15 น.ส. สุกานดา นิยมเดชา 27-พ.ย.-59   คณบดีฯ
95 TS 17 น.ส. นัยนา ประสิทธิพรม 27-พ.ย.-59   คณบดีฯ
96 TS 6 นายธนสิษฏ์ แก้วมณี 27-พ.ย.-59   คณบดีฯ
97 IS 12 น.ส. จีรนันท์ สมทอง 27-พ.ย.-59 ตรวจแล้ว  จนท.ตรวจ
98 TS 24 นายชัยยุทธ์  ทองชัย 28-พ.ย.-59   คณบดีฯ
99 TS 23 นายอนุวัฒน์ แย้มสุวรรณ 28-พ.ย.-59   คณบดีฯ
100 IS 13 น.ส. เกษรา นุ้ยขาว 29-พ.ย.-59 ตรวจแล้ว จนท.ตรวจ
101 TS 16 น.ส. ฐิตาภรณ์ ช่วงเพ็ชจินดา 29-พ.ย.-59 ตรวจแล้ว จนท.ตรวจ
102 IS 13 จ่าอากาศโทรสุริยะ อิสโร 30-พ.ย.-59   คณบดีฯ 
103 TS 27 น.ส. ปิยธิดา เกื้อนุ่น 30-พ.ย.-59 ตรวจแล้ว จนท.ตรวจ
104 TS 28 น.ส. ณัฎฐกานต์ ธนกุลไมสิฐ 1-ธ.ค.-59 ตรวจแล้ว จนท.ตรวจ
105 TS 26 น.ส. จิลาวรรณ สวัสดี 2-ธ.ค.-59   คณบดีฯ 
106 IS 11 นายอนุรัฒน์ บุญธรรมโม 3-ธ.ค.-59    
107 IS 7 นายธีรวุธ  มาลีวัด 3-ธ.ค.-59    
108 TS 31 นางจิรัชญา สุขบูรณ์ 3-ธ.ค.-59    
109 TS 29 น.ส. ฟารัยดา ยาลี 3-ธ.ค.-59   คณบดีฯ 
110 TS 30 น.ส. นิปาตีเม๊าะ สาอุวา 3-ธ.ค.-59    
111 TS 25 น.ส. อังคณาวิสุ  มณีนวล 3-ธ.ค.-59    
112 IS 8 น.ส. ยุวดี สือแม 4-ธ.ค.-59   คณบดีฯ 
113 IS 16 ว่าที่รต. หญิงสิริรัตน์ นกแก้ว 6-ธ.ค.-59    
114 IS 17 น.ส. อิลฮาม บาตูเซ็ง 6-ธ.ค.-59    
115 TS 34 น.ส. ธันยพร หนุนอนันต์ 6-ธ.ค.-59    
116 TS 33 น.ส. วริฏฐา  อนุมณี 6-ธ.ค.-59   คณบดีฯ
117 TS 12 น.ส.  คัชชา ศิริรัตนพันธ์ 6-ธ.ค.-59    
118 TS 5 นายบรรณวิทย์  เสือสุวรรณ 6-ธ.ค.-59   คณบดีฯ
           

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 105
ตอบโดย ศศิธร (6 ธ.ค. 2559)  
  ลำดับที่ 22 น.ส. รุ่งระวี สาเหล็ม

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 11 ธ.ค. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 106
ตอบโดย ศศิธร (6 ธ.ค. 2559)  
 
106 IS 11 นายอนุรัฒน์ บุญธรรมโม
86 TS 20 น.ส. อวิกา จันทรชิต

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 11 ธ.ค. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 107
ตอบโดย stnicolus (7 ธ.ค. 2559)  
  รอบที่ 2 ทำไมไม่มี TS32 ครับ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 108
ตอบโดย ศศิธร (9 ธ.ค. 2559)  
  ลำดับที่ 18 IS น.ส. รอกีเย๊าะ รานิงปะออ

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 14 ธ.ค. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 109
ตอบโดย ศศิธร (9 ธ.ค. 2559)  
 
107 IS 7 นายธีรวุธ  มาลีวัด 3-ธ.ค.-59

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 14 ธ.ค. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 110
ตอบโดย ศศิธร (9 ธ.ค. 2559)  
 

ลำดับที่ 32 TS นายปิติพงษ์ สุคนธผล

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 14 ธ.ค. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 111
ตอบโดย ศศิธร (9 ธ.ค. 2559)  
 

ลำดับที่ 21 นางสารภี  อ่อนรอด

89 IS 4 นางบุปผา  ไชยเวทย์ 22-พ.ย.-59

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 14 ธ.ค. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 112
ตอบโดย ศศิธร (9 ธ.ค. 2559)  
 

แจ้งระยะเวลาการตรวจรูปแบบการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบวันที่ 9 ธ.ค. - 15 ธ.ค. 59  รับคืน วันที่  16 ธ.ค 59  คณะกรรมการกลาง   เป็นผู้ตรวจสอบ

ลำดับ TS 40 - TS 43  จำนวน 4 เล่ม

หมายเหตุ : กรณีรับคืนจะแจ้งรายชื่อให้ทราบอีกครั้ง  มารับงานคืนกลับไป


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 113
ตอบโดย ศศิธร (9 ธ.ค. 2559)  
 

ลำดับที่ 41 TS น.ส. อัจจิมา  สงสม

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 14 ธ.ค. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 114
ตอบโดย ศศิธร (9 ธ.ค. 2559)  
 
108 TS 31 นางจิรัชญา สุขบูรณ์ 3-ธ.ค.-59

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 14 ธ.ค. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 115
ตอบโดย ศศิธร (9 ธ.ค. 2559)  
 
110 TS 30 น.ส. นิปาตีเม๊าะ สาอุวา 3-ธ.ค.-59

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 14 ธ.ค. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 116
ตอบโดย ศศิธร (9 ธ.ค. 2559)  
 
111 TS 25 น.ส. อังคณาวิสุ  มณีนวล 3-ธ.ค.-59

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 14 ธ.ค. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 117
ตอบโดย ศศิธร (10 ธ.ค. 2559)  
 
113 IS 16 ว่าที่รต. หญิงสิริรัตน์ นกแก้ว 6-ธ.ค.-59
114 IS 17 น.ส. อิลฮาม บาตูเซ็ง 6-ธ.ค.-59

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 14 ธ.ค. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 118
ตอบโดย ศศิธร (13 ธ.ค. 2559)  
 

ลำดับที่ 40 น.ส. สิรัชญา พูลทอง

ลำดับที่ 42 น.ส. นิลิสมี ปาแย

ลำดับที่ 43 น.ส. เสาวคนธ์  เมืองสุข

92 TS 18 นายทรงภพ  เพชรอาวุธ 26-พ.ย.-59

95 TS 17 น.ส. นัยนา ประสิทธิพรม 27-พ.ย.-59

96 TS 6 นายชนสิษฏ์ แก้วมณี 27-พ.ย.-59

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 18 ธ.ค. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 119
ตอบโดย ศศิธร (13 ธ.ค. 2559)  
 

แจ้งลำดับและรายชื่อส่งให้คณบดีฯตรวจสอบในรอบที่ 2 เป็นต้นไป (อยู่ในขั้นตอนตรวจสอบรอรายชื่อยืนยันให้มารับงานคืนอีกครั้ง)

ในการตรวจสอบรอบ 2 เป็นต้นไป จะมีเจ้าหน้าที่ (ศศิธร) เป็นผูู้ตรวจสอบ และ คณบดีฯ

1. นิสิตที่มีระบุ LQ หรือไม่มีการเขียนระบุในหน้าใบ บว. เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ตรวจสอบ

2. นิสิตที่มีระบุ BL (Black list) และ LQ คณบดีฯจะเป็นคนตรวจสอบและอนุมัติให้

ลำดับ ลำดับที่คิว รายชื่อนิสิต วันที่ส่งให้คณบดีฯตรวจ ส่งคืนวันที่  หมายเหตุ
71 TS 16 น.ส. ฐิตาภรณ์ ช่วงเพ็ชจินดา 1-พ.ย.-59 23-พ.ย.-59  
74 TS 18 นายทรงภพ  เพชรอาวุธ 6-พ.ย.-59 23-พ.ย.-59  
75 TS 14 น.ส. เสาวคนธ์  สุวรรณโณ 7-พ.ย.-59 23-พ.ย.-59  
76 TS 7 นายคัชชา  ศิริรัตนพันธ์ 7-พ.ย.-59 23-พ.ย.-59  
78 TS 13 น.ส. กานดา  มีสุข 11-พ.ย.-59 23-พ.ย.-59 เข้าเล่มได้ 
79 TS17 น.ส. นัยนา ประสิทธิพรม 11-พ.ย.-59 23-พ.ย.-59  
80 TS 22 น.ส. วรัญชลี เหรัญญาภรณ์ 13-พ.ย.-59 23-พ.ย.-59  
81 IS 3 นายธีรศักดิ์ สงเดช 13-พ.ย.-59 28-พ.ย.-59 เข้าเล่มได้ 
82 IS 7 นายธีรวุธ  มาลีวัด 13-พ.ย.-59 28-พ.ย.-59  
83 IS 8 น.ส. ยุวดี สือแม 15-พ.ย.-59 30-พ.ย.-59  
84 TS 21 น.ส. อัสวานา สาและ 15-พ.ย.-59 ตรวจแล้ว จนท. ตรวจ
85 TS 19 นายธานินทร์ โสภิกุล 15-พ.ย.-59 ตรวจแล้ว จนท. ตรวจ
86 TS 20 น.ส. อวิกา จันทรชิต 19-พ.ย.-59 แนบบรรณานุกรม
87 IS 5 นายกรกช โกศล 19-พ.ย.-59 ตรวจแล้ว จนท.ตรวจ
88 IS 6 นายเจริญชัย มานะพัฒนาพงค์ 22-พ.ย.-59 6-ธ.ค.-59 แก้ไขก่อน
89 IS 4 นางบุปผา  ไชยเวทย์ 22-พ.ย.-59 ตรวจแล้ว คณบดีฯ
90 IS 10 นางกนกวรรณ จิตมานะ 23-พ.ย.-59 ตรวจแล้ว จนท.ตรวจ
91 TS 22 น.ส. วรัญชลี เหรัญญาภรณ์ 26-พ.ย.-59 28-พ.ย.-59 เข้าเล่มได้ 
92 TS 18 นายทรงภพ  เพชรอาวุธ 26-พ.ย.-59 ตรวจแล้ว คณบดีฯ
93 IS 9 น.ส. นูรียะ อาแด 27-พ.ย.-59 ตรวจแล้ว จนท.ตรวจ
94 IS 15 น.ส. สุกานดา นิยมเดชา 27-พ.ย.-59   คณบดีฯ
95 TS 17 น.ส. นัยนา ประสิทธิพรม 27-พ.ย.-59 ตรวจแล้ว คณบดีฯ
96 TS 6 นายธนสิษฏ์ แก้วมณี 27-พ.ย.-59 ตรวจแล้ว คณบดีฯ
97 IS 12 น.ส. จีรนันท์ สมทอง 27-พ.ย.-59 ตรวจแล้ว  จนท.ตรวจ
98 TS 24 นายชัยยุทธ์  ทองชัย 28-พ.ย.-59   คณบดีฯ
99 TS 23 นายอนุวัฒน์ แย้มสุวรรณ 28-พ.ย.-59   คณบดีฯ
100 IS 13 น.ส. เกษรา นุ้ยขาว 29-พ.ย.-59 ตรวจแล้ว จนท.ตรวจ
101 TS 16 น.ส. ฐิตาภรณ์ ช่วงเพ็ชจินดา 29-พ.ย.-59 ตรวจแล้ว จนท.ตรวจ
102 IS 13 จ่าอากาศโทรสุริยะ อิสโร 30-พ.ย.-59   คณบดีฯ 
103 TS 27 น.ส. ปิยธิดา เกื้อนุ่น 30-พ.ย.-59 ตรวจแล้ว จนท.ตรวจ
104 TS 28 น.ส. ณัฎฐกานต์ ธนกุลไมสิฐ 1-ธ.ค.-59 ตรวจแล้ว จนท.ตรวจ
105 TS 26 น.ส. จิลาวรรณ สวัสดี 2-ธ.ค.-59   คณบดีฯ 
106 IS 11 นายอนุรัฒน์ บุญธรรมโม 3-ธ.ค.-59 ตรวจแล้ว จนท.ตรวจ
107 IS 7 นายธีรวุธ  มาลีวัด 3-ธ.ค.-59 ตรวจแล้ว จนท.ตรวจ
108 TS 31 นางจิรัชญา สุขบูรณ์ 3-ธ.ค.-59 ตรวจแล้ว จนท.ตรวจ
109 TS 29 น.ส. ฟารัยดา ยาลี 3-ธ.ค.-59   คณบดีฯ 
110 TS 30 น.ส. นิปาตีเม๊าะ สาอุวา 3-ธ.ค.-59 ตรวจแล้ว จนท.ตรวจ
111 TS 25 น.ส. อังคณาวิสุ  มณีนวล 3-ธ.ค.-59 ตรวจแล้ว จนท.ตรวจ
112 IS 8 น.ส. ยุวดี สือแม 4-ธ.ค.-59   คณบดีฯ 
113 IS 16 ว่าที่รต. หญิงสิริรัตน์ นกแก้ว 6-ธ.ค.-59 ตรวจแล้ว จนท.ตรวจ
114 IS 17 น.ส. อิลฮาม บาตูเซ็ง 6-ธ.ค.-59 ตรวจแล้ว จนท.ตรวจ
115 TS 34 น.ส. ธันยพร หนุนอนันต์ 6-ธ.ค.-59   จนท.ตรวจ
116 TS 33 น.ส. วริฏฐา  อนุมณี 6-ธ.ค.-59   คณบดีฯ
117 TS 12 นายคัชชา ศิริรัตนพันธ์ 6-ธ.ค.-59   จนท.ตรวจ
118 TS 5 นายบรรณวิทย์  เสือสุวรรณ 6-ธ.ค.-59   คณบดีฯ
119 TS 28 น.ส. ณัฎฐกานต์ ธนกุลไมสิฐ 7-ธ.ค.-59   จนท.ตรวจ
120 TS 35 น.ส. วลัยลักษณ์  มูสิกสง 7-ธ.ค.-59   คณบดีฯ
  TS 37 นางญาซีเร๊าะ  สะมะแอ 7-ธ.ค.-59   จนท.ตรวจ
121 IS 6 นายเจริญชัย มานะพัฒนาพงค์ 7-ธ.ค.-59   คณบดีฯ
122 TS 38 น.ส. สุริญญา  เบญฤทธิ์ 11-ธ.ค.-59   จนท.ตรวจ
123 TS 39 น.ส. ชาฮีดา  ดาแม 11-ธ.ค.-59   จนท.ตรวจ
124  IS 22 น.ส. รุ่งระวี  สาเหล็ม 11-ธ.ค.-59   คณบดีฯ
125 TS 36 น.ส. อรอุมา  รอดผล 11-ธ.ค.-59   คณบดีฯ
126 IS 19 นายอภิรักษ์  อำนวยพูนสุข 11-ธ.ค.-59   คณบดีฯ
127  TS 20 น.ส. อวิกา  จันทรชิต 11-ธ.ค.-59   คณบดีฯ
128 IS 20 นายภูวินท์ เพชรกาญจน์ 11-ธ.ค.-59   คณบดีฯ
129  IS 4 นายบุปผา  ไชยเวทย์ 11-ธ.ค.-59   คณบดีฯ
130  IS 18 น.ส. รอกีเย๊าะ  รานิงปะออ 13-ธ.ค.-59   คณบดีฯ
131 TS 32 นายปิติพงษ์  สุคนธพล 13-ธ.ค.-59   คณบดีฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 120
ตอบโดย ศศิธร (13 ธ.ค. 2559)  
 
115 TS 34 น.ส. ธันยพร หนุนอนันต์ 6-ธ.ค.-59
117 TS 12 นายคัชชา ศิริรัตนพันธ์ 6-ธ.ค.-59

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 18 ธ.ค. 59

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 121
ตอบโดย ศศิธร (13 ธ.ค. 2559)  
 
119 TS 28 น.ส. ณัฎฐกานต์ ธนกุลไมสิฐ

TS 37

นางญาซีเร๊าะ  สะมะแอ

7-ธ.ค.-59

122 TS 38 น.ส. สุริญญา  เบญฤทธิ์

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 18 ธ.ค. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 122
ตอบโดย ศศิธร (13 ธ.ค. 2559)  
 
123 TS 39 น.ส. ชาฮีดา  ดาแม 11-ธ.ค.-59

132 TS 31 น.ส. จิรัชญา สุขบูรณ์ 13-ธ.ค.-59

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 18 ธ.ค. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 123
ตอบโดย ศศิธร (14 ธ.ค. 2559)  
 
94 IS 15 น.ส. สุกานดา นิยมเดชา 27-พ.ย.-59 แก้ไขก่อน

98 TS 24 นายชัยยุทธ์  ทองชัย 28-พ.ย.-59 แก้ไขก่อน

99 TS 23 นายอนุวัฒน์ แย้มสุวรรณ 28-พ.ย.-59 แก้ไขก่อน

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 18 ธ.ค. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 124
ตอบโดย ศศิธร (14 ธ.ค. 2559)  
 
109 TS 29 น.ส. ฟารัยดา ยาลี 3-ธ.ค.-59 แก้ไขก่อน

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 18 ธ.ค. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 125
ตอบโดย ศศิธร (14 ธ.ค. 2559)  
 
102 IS 13 จ่าอากาศโทรสุริยะ อิสโร 30-พ.ย.-59
112 IS 8 น.ส. ยุวดี สือแม 4-ธ.ค.-59

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 18 ธ.ค. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 126
ตอบโดย ศศิธร (14 ธ.ค. 2559)  
 

ลำดับที่ 18 น.ส. อัจจิมา  สงสม

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 18 ธ.ค. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 127
ตอบโดย ศศิธร (14 ธ.ค. 2559)  
 
121 IS 6 นายเจริญชัย มานะพัฒนาพงค์ 7-ธ.ค.-59
118 TS 5 นายบรรณวิทย์  เสือสุวรรณ 6-ธ.ค.-59

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 18 ธ.ค. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 128
ตอบโดย ศศิธร (14 ธ.ค. 2559)  
 
132 TS 31 น.ส. จิรัชญา สุขบูรณ์ 14-ธ.ค.-59

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 18 ธ.ค. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 129
ตอบโดย ศศิธร (15 ธ.ค. 2559)  
 

รุ่งระวี  สาเหล็ม 581997203(บริหาร)

คณบดีขอพบนิสิต ให้มาพบวันเสาร์ที่17 นี้ตอนบ่ายโมง

เล่มที่ตรวจแล้ว แต่ไม่ผ่าน ให้มารับเล่มไปแก้ด่วนในวันเสาร์บ่ายคือ
1. ปิติพงษ์ สุคนธผล
2.วลัยลักษณ์ มูสิกสง


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 130
ตอบโดย ศศิธร (16 ธ.ค. 2559)  
 
120 TS 35 น.ส. วลัยลักษณ์  มูสิกสง 7-ธ.ค.-59 คณบดีฯพบ

คณบดีขอพบนิสิต ให้มาพบวันเสาร์ที่17 นี้ตอนบ่ายโมง


สำหรับนิสิตที่มารับงานคืนที่คณบดี และรับงานคืนไปแก้ไขในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 59 นี้ให้ส่งตรวจสอบอีกครั้งก่อนหรือภายในวันที่ 21 ธ.ค. 59 เพื่อให้ทันต่อการตรวจสอบในรอบต่อไป

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 131
ตอบโดย ศศิธร (16 ธ.ค. 2559)  
 
116 TS 33 น.ส. วริฏฐา  อนุมณี 6-ธ.ค.-59 แก้ไขก่อน
 

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 21 ธ.ค. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 132
ตอบโดย ศศิธร (16 ธ.ค. 2559)  
 

นิสิตที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าเล่มแล้ว หรือ หน้าปกไม่ได้มีการแก้ไขแล้ว ให้ไปสั่งปกไว้เนื่องจากต้องใช้เวลาในการทำนาน เพื่อวางแผนให้ทันเวลาในการจบในเทมอนี้ 2559

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 133
ตอบโดย ศศิธร (16 ธ.ค. 2559)  
 
136 TS 41 น.ส. อัจจิมา สงสม 16-ธ.ค.-59
137 TS 42 น.ส. นิลิสมี  ปาแย 16-ธ.ค.-59

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 21 ธ.ค. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 134
ตอบโดย ศศิธร (16 ธ.ค. 2559)  
 

แจ้งลำดับและรายชื่อส่งให้คณบดีฯตรวจสอบในรอบที่ 2 เป็นต้นไป (อยู่ในขั้นตอนตรวจสอบรอรายชื่อยืนยันให้มารับงานคืนอีกครั้ง)

ในการตรวจสอบรอบ 2 เป็นต้นไป จะมีเจ้าหน้าที่ (ศศิธร) เป็นผูู้ตรวจสอบ และ คณบดีฯ

1. นิสิตที่มีระบุ LQ หรือไม่มีการเขียนระบุในหน้าใบ บว. เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ตรวจสอบ

2. นิสิตที่มีระบุ BL (Black list) และ LQ คณบดีฯจะเป็นคนตรวจสอบและอนุมัติให้

ลำดับ ลำดับที่คิว รายชื่อนิสิต วันที่ส่งให้คณบดีฯตรวจ ส่งคืนวันที่  หมายเหตุ
71 TS 16 น.ส. ฐิตาภรณ์ ช่วงเพ็ชจินดา 1-พ.ย.-59 23-พ.ย.-59  
74 TS 18 นายทรงภพ  เพชรอาวุธ 6-พ.ย.-59 23-พ.ย.-59  
75 TS 14 น.ส. เสาวคนธ์  สุวรรณโณ 7-พ.ย.-59 23-พ.ย.-59  
76 TS 7 นายคัชชา  ศิริรัตนพันธ์ 7-พ.ย.-59 23-พ.ย.-59  
78 TS 13 น.ส. กานดา  มีสุข 11-พ.ย.-59 23-พ.ย.-59 เข้าเล่มได้ 
79 TS17 น.ส. นัยนา ประสิทธิพรม 11-พ.ย.-59 23-พ.ย.-59  
80 TS 22 น.ส. วรัญชลี เหรัญญาภรณ์ 13-พ.ย.-59 23-พ.ย.-59  
81 IS 3 นายธีรศักดิ์ สงเดช 13-พ.ย.-59 28-พ.ย.-59 เข้าเล่มได้ 
82 IS 7 นายธีรวุธ  มาลีวัด 13-พ.ย.-59 28-พ.ย.-59  
83 IS 8 น.ส. ยุวดี สือแม 15-พ.ย.-59 30-พ.ย.-59  
84 TS 21 น.ส. อัสวานา สาและ 15-พ.ย.-59 ตรวจแล้ว จนท. ตรวจ
85 TS 19 นายธานินทร์ โสภิกุล 15-พ.ย.-59 ตรวจแล้ว จนท. ตรวจ
86 TS 20 น.ส. อวิกา จันทรชิต 19-พ.ย.-59 แนบบรรณานุกรม
87 IS 5 นายกรกช โกศล 19-พ.ย.-59 ตรวจแล้ว จนท.ตรวจ
88 IS 6 นายเจริญชัย มานะพัฒนาพงค์ 22-พ.ย.-59 6-ธ.ค.-59 แก้ไขก่อน
89 IS 4 นางบุปผา  ไชยเวทย์ 22-พ.ย.-59 ตรวจแล้ว คณบดีฯ
90 IS 10 นางกนกวรรณ จิตมานะ 23-พ.ย.-59 ตรวจแล้ว จนท.ตรวจ
91 TS 22 น.ส. วรัญชลี เหรัญญาภรณ์ 26-พ.ย.-59 28-พ.ย.-59 เข้าเล่มได้ 
92 TS 18 นายทรงภพ  เพชรอาวุธ 26-พ.ย.-59 ตรวจแล้ว คณบดีฯ
93 IS 9 น.ส. นูรียะ อาแด 27-พ.ย.-59 ตรวจแล้ว จนท.ตรวจ
94 IS 15 น.ส. สุกานดา นิยมเดชา 27-พ.ย.-59 ตรวจแล้ว คณบดีฯ
95 TS 17 น.ส. นัยนา ประสิทธิพรม 27-พ.ย.-59 ตรวจแล้ว คณบดีฯ
96 TS 6 นายธนสิษฏ์ แก้วมณี 27-พ.ย.-59 ตรวจแล้ว คณบดีฯ
97 IS 12 น.ส. จีรนันท์ สมทอง 27-พ.ย.-59 ตรวจแล้ว  จนท.ตรวจ
98 TS 24 นายชัยยุทธ์  ทองชัย 28-พ.ย.-59 ตรวจแล้ว  คณบดีฯ
99 TS 23 นายอนุวัฒน์ แย้มสุวรรณ 28-พ.ย.-59 ตรวจแล้ว  คณบดีฯ
100 IS 13 น.ส. เกษรา นุ้ยขาว 29-พ.ย.-59 ตรวจแล้ว จนท.ตรวจ
101 TS 16 น.ส. ฐิตาภรณ์ ช่วงเพ็ชจินดา 29-พ.ย.-59 ตรวจแล้ว จนท.ตรวจ
102 IS 13 จ่าอากาศโทรสุริยะ อิสโร 30-พ.ย.-59 ตรวจแล้ว คณบดีฯ 
103 TS 27 น.ส. ปิยธิดา เกื้อนุ่น 30-พ.ย.-59 ตรวจแล้ว จนท.ตรวจ
104 TS 28 น.ส. ณัฎฐกานต์ ธนกุลไมสิฐ 1-ธ.ค.-59 ตรวจแล้ว จนท.ตรวจ
105 TS 26 น.ส. จิลาวรรณ สวัสดี 2-ธ.ค.-59   คณบดีฯ 
106 IS 11 นายอนุรัฒน์ บุญธรรมโม 3-ธ.ค.-59 ตรวจแล้ว จนท.ตรวจ
107 IS 7 นายธีรวุธ  มาลีวัด 3-ธ.ค.-59 ตรวจแล้ว จนท.ตรวจ
108 TS 31 นางจิรัชญา สุขบูรณ์ 3-ธ.ค.-59 ตรวจแล้ว จนท.ตรวจ
109 TS 29 น.ส. ฟารัยดา ยาลี 3-ธ.ค.-59 ตรวจแล้ว คณบดีฯ 
110 TS 30 น.ส. นิปาตีเม๊าะ สาอุวา 3-ธ.ค.-59 ตรวจแล้ว จนท.ตรวจ
111 TS 25 น.ส. อังคณาวิสุ  มณีนวล 3-ธ.ค.-59 ตรวจแล้ว จนท.ตรวจ
112 IS 8 น.ส. ยุวดี สือแม 4-ธ.ค.-59 ตรวจแล้ว คณบดีฯ 
113 IS 16 ว่าที่รต. หญิงสิริรัตน์ นกแก้ว 6-ธ.ค.-59 ตรวจแล้ว จนท.ตรวจ
114 IS 17 น.ส. อิลฮาม บาตูเซ็ง 6-ธ.ค.-59 ตรวจแล้ว จนท.ตรวจ
115 TS 34 น.ส. ธันยพร หนุนอนันต์ 6-ธ.ค.-59 ตรวจแล้ว จนท.ตรวจ
116 TS 33 น.ส. วริฏฐา  อนุมณี 6-ธ.ค.-59 ตรวจแล้ว คณบดีฯ
117 TS 12 นายคัชชา ศิริรัตนพันธ์ 6-ธ.ค.-59 ตรวจแล้ว จนท.ตรวจ
118 TS 5 นายบรรณวิทย์  เสือสุวรรณ 6-ธ.ค.-59 ตรวจแล้ว คณบดีฯ
119 TS 28 น.ส. ณัฎฐกานต์ ธนกุลไมสิฐ 7-ธ.ค.-59 ตรวจแล้ว จนท.ตรวจ
120 TS 35 น.ส. วลัยลักษณ์  มูสิกสง 7-ธ.ค.-59 คณบดีฯ พบ (17-12-59) คณบดีฯ
  TS 37 นางญาซีเร๊าะ  สะมะแอ 7-ธ.ค.-59 ตรวจแล้ว จนท.ตรวจ
121 IS 6 นายเจริญชัย มานะพัฒนาพงค์ 7-ธ.ค.-59 ตรวจแล้ว คณบดีฯ
122 TS 38 น.ส. สุริญญา  เบญฤทธิ์ 11-ธ.ค.-59 ตรวจแล้ว จนท.ตรวจ
123 TS 39 น.ส. ชาฮีดา  ดาแม 11-ธ.ค.-59 ตรวจแล้ว จนท.ตรวจ
124  IS 22 น.ส. รุ่งระวี  สาเหล็ม 11-ธ.ค.-59 คณบดีฯ พบ (17-12-59) คณบดีฯ
125 TS 36 น.ส. อรอุมา  รอดผล 11-ธ.ค.-59   คณบดีฯ
126 IS 19 นายอภิรักษ์  อำนวยพูนสุข 11-ธ.ค.-59   คณบดีฯ
127  TS 20 น.ส. อวิกา  จันทรชิต 11-ธ.ค.-59   คณบดีฯ
128 IS 20 นายภูวินท์ เพชรกาญจน์ 11-ธ.ค.-59   คณบดีฯ
129  IS 4 นายบุปผา  ไชยเวทย์ 11-ธ.ค.-59   คณบดีฯ
130  IS 18 น.ส. รอกีเย๊าะ  รานิงปะออ 13-ธ.ค.-59   คณบดีฯ
131 TS 32 นายปิติพงษ์  สุคนธพล 13-ธ.ค.-59 รอรับงานคืน (17-12-59) คณบดีฯ
132 TS 31 น.ส. จิรัชญา สุขบูรณ์ 14-ธ.ค.-59 ตรวจแล้ว จนท.ตรวจ
133 IS 21 น.ส. สารภี อ่อนรอด 16-ธ.ค.-59   คณบดีฯ
134 TS 40 น.ส. สิรัชญา พูลทอง 16-ธ.ค.-59   คณบดีฯ
135 TS 29 น.ส. ฟารัยดา ยาลี 16-ธ.ค.-59   คณบดีฯ
136 TS 41 น.ส. อัจจิมา สงสม 16-ธ.ค.-59 ตรวจแล้ว จนท.ตรวจ
137 TS 42 น.ส. นิลิสมี  ปาแย 16-ธ.ค.-59 ตรวจแล้ว จนท.ตรวจ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 135
ตอบโดย staff (17 ธ.ค. 2559)  
  ลำดับที 5 นายบรรวิทย์ เสือสุวรรณ : มารับงานคืนไปแก้ไข
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 136
ตอบโดย staff (17 ธ.ค. 2559)  
  ลำดับที่ 32 นายปิติพงษ์ สุคนธผล : มารับงานคืนไปแก้ไข
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 137
ตอบโดย staff (17 ธ.ค. 2559)  
  ลำดับที่ 36 นส.อรอุมา รอดผล : มารับงานคืนไปแก้ไข
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 138
ตอบโดย staff (17 ธ.ค. 2559)  
  ลำดับที่ 19 นายอภิรักษ์ อำนวยพูนสุข : มารับงานคืนไปแก้ไข
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 139
ตอบโดย staff (17 ธ.ค. 2559)  
  ลำดับที่ 20 นางสาวอวิกา จันทรชิต : มารับไปแก้ไขก่อนแล้วเข้าเล่มได้
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 140
ตอบโดย staff (17 ธ.ค. 2559)  
  ลำดับที่ 26 นางจิลาวรรณ สวัสดี : มารับงานคืนไปแก้ไข
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 141
ตอบโดย staff (17 ธ.ค. 2559)  
  ลำดับที่ 20 นายภวินท์ เพชรกาญจน์ : มารับงานคืนไปแก้ไข
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 142
ตอบโดย staff (17 ธ.ค. 2559)  
  ลำดับที่ 4 นางบุปผา ไชยเวทย์ : มารับไปแก้ไขก่อนแล้วเข้าเล่มได้
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 143
ตอบโดย staff (17 ธ.ค. 2559)  
  ลำดับที่ 18 นส.รอกีเย๊าะ รานิงปะยอ : มารับไปแก้ไขก่อนแล้วเข้าเล่มได้
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 144
ตอบโดย staff (17 ธ.ค. 2559)  
  ลำดับที่ 40 นส.สิรัชญา พูลทอง : มารับงานคืนไปแก้ไข
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 145
ตอบโดย staff (17 ธ.ค. 2559)  
  ลำดับที่ 21 : นางสารภี อ่อนรอด : มารับงานคืนไปแก้ไข
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 146
ตอบโดย ศศิธร (18 ธ.ค. 2559)  
  ด่วน วิทยานิพนธ์ 2 เล่มนี้ มารับคืนด้วยคะ ลำดับที่ 6 นายชนสิษฏ์ แก้วมณี ลำดับที่ 33 นางสาววริฏฐา อนุมณี
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 147
ตอบโดย ศศิธร (18 ธ.ค. 2559)  
  ลำดับที่ 29 นางสาวฟารัยดา ยาลี มารับงานกลับไปแก้ไข
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 148
ตอบโดย (18 ธ.ค. 2559)  
  ลำดับที่ 36 นางสาวรอุมา รอดผล มารับงานกลับไปแก้ไข
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 149
ตอบโดย ศศิธร (18 ธ.ค. 2559)  
  IS ลำดับที่ 14 จ่าอากาศโทสุริยะ อิสโร มารับเล่มกลับไปแก้ไข
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 150
ตอบโดย ศศิธร (18 ธ.ค. 2559)  
  IS ลำดับที่15 นางสาวสุกานดา นิยมเดชา มารับเล่มกลับไปแก้ไข
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 151
ตอบโดย ศศิธร (19 ธ.ค. 2559)  
 
TS 23 นายอนุวัฒน์ แย้มสุวรรณ

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 21 ธ.ค. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 152
ตอบโดย ศศิธร (20 ธ.ค. 2559)  
 
138 TS 43 น.ส. เสาวคนธ์ เมืองสุข 18-ธ.ค.-59 ตรวจแล้ว 19/12/59

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งวันที่ 23 ธ.ค. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 153
ตอบโดย ศศิธร (20 ธ.ค. 2559)  
 
139 TS 35 น.ส. วลัยลักษณ์  มูสิกสง 18-ธ.ค.-59 ตรวจแล้ว

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งด่วนที่สุด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 154
ตอบโดย ศศิธร (21 ธ.ค. 2559)  
 
140 IS 22 น.ส. รุ่งระวี สาเหล็ม 18-ธ.ค.-59

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งด่วนที่สุด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 155
ตอบโดย ศศิธร (21 ธ.ค. 2559)  
 
145 TS 24 นายชัยยุทธ์  ทองชัย 20-ธ.ค.-59 ตรวจแล้ว
143 TS 29 น.ส. ฟารัยดา ยาลี 18-ธ.ค.-59

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งด่วนที่สุด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 156
ตอบโดย ศศิธร (21 ธ.ค. 2559)  
 
144 TS 32 นายปิติพงษ์  สุคนธพล 19-ธ.ค.-59 เข้าเล่มได้

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งด่วนที่สุด


เจ้าหน้าที่พักเที่ยง 12.00-13.00 น.

กรณีที่มารับบริการตามเวลาดังกล่าว ให้นิสิตรับเล่มคืน พร้อมเซ้นต์รับในสมุดทะเบียนรับส่งตามลำดับคิวที่ส่งครั้งแรก (วางสมุดไว้หน้าเคาเตอร์)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 157
ตอบโดย ศศิธร (21 ธ.ค. 2559)  
 
146 TS 26 นางจิลาวรรณ สวัสดี 20-ธ.ค.-59 ตรวจแล้ว
138 TS 43 น.ส. เสาวคนธ์ เมืองสุข

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งด่วนที่สุด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 158
ตอบโดย ศศิธร (22 ธ.ค. 2559)  
 
147 TS 21 น.ส. สารภี อ่อนรอด 21-ธ.ค.-59

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งด่วนที่สุด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 159
ตอบโดย ศศิธร (22 ธ.ค. 2559)  
 
148 TS 22 น.ส. วลัยลักษณ์  มูสิกสง 21-ธ.ค.-59

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งด่วนที่สุด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 160
ตอบโดย ศศิธร (22 ธ.ค. 2559)  
 
118 TS 5 นายบรรณวิทย์  เสือสุวรรณ

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งด่วนที่สุด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 161
ตอบโดย ศศิธร (22 ธ.ค. 2559)  
 
140 IS 22 น.ส. รุ่งระวี สาเหล็ม

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเล่ม (ดูจากหน้าใบ บว ) แก้ไขแล้วส่งด่วนที่สุด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 162
ตอบโดย (22 ธ.ค. 2559)  
  ลำดับที่ 43 วิทยานิพนธื น.ส.เสาวคนธ์ เมืองสุข มารับเล่มไปแก้ไข
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000