074-317655 gs-tsu@tsu.ac.th

กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/สอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ ประจำปีการศึกษาต่างๆ

ปีการศึกษา 2566

ปีการศึกษา 2565

ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2562