074-317655 gs-tsu@tsu.ac.th

ผศ.ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ
ผศ.ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

prasong@tsu.ac.th

นายธามไท ธีระกุล
นายธามไท ธีระกุล
นักวิชาการชำนาญการพิเศษ

songtham@tsu.ac.th

นางสาววารุณี ทิพโอสถ
นางสาววารุณี ทิพโอสถ
เจ้าหน้าที่บริหารงานชำนาญการ

warunee@tsu.ac.th
waruneebundit@gmail.com

นางสาววันวิสาข์ แก้วสมบูรณ์
นางสาววันวิสาข์ แก้วสมบูรณ์
นักวิชาการชำนาญการ

kwanvisa@tsu.ac.th
duan1824@gmail.com

นางเสาวนีย์ แสงสีดำ ทองชุม
นางเสาวนีย์ แสงสีดำ ทองชุม
เจ้าหน้าที่บริหารงาน

saowanee@tsu.ac.th
kungpp5@gmail.com