074-317655 gs-tsu@tsu.ac.th

ระบบ i -Thesis (เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2562)

1. คู่มือการใช้งานระบบ iThesis สำหรับการศึกษาด้วยตนเองไปพร้อมวิดีโอ
2. วีดีโออบรมการใช้งานระบบ iThesis แก่ผู้ใช้งานมหาวิทยาลัยทักษิณ (เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ) Part1
3. วีดีโออบรมการใช้งานระบบ iThesis แก่ผู้ใช้งานมหาวิทยาลัยทักษิณ (เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ) Part 2
4. วีดีโออบรมการใช้งานระบบ iThesis แก่ผู้ใช้งานมหาวิทยาลัยทักษิณ (เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ) Part 1
5. วีดีโออบรมการใช้งานระบบ iThesis แก่ผู้ใช้งานมหาวิทยาลัยทักษิณ (เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) Part 2
6. วีดีโออบรมการใช้งานระบบ iThesis แก่ผู้ใช้งานมหาวิทยาลัยทักษิณ (อาจารย์ที่ปรึกษาฯ) Part1
7. วีดีโออบรมการใช้งานระบบ iThesis แก่ผู้ใช้งานมหาวิทยาลัยทักษิณ (อาจารย์ที่ปรึกษาฯ) Part2
8. วีดีโออบรมการใช้งานระบบ iThesis แก่ผู้ใช้งานมหาวิทยาลัยทักษิณ (นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา) Part1
9. วีดีโออบรมการใช้งานระบบ iThesis แก่ผู้ใช้งานมหาวิทยาลัยทักษิณ (นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา) Part2
*** การเข้าสู่หน้าเริ่มต้นระบบ iThesis
10. คู่มือการใช้งานระบบ i-thesis สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
11. คู่มือการใช้งานระบบ i-thesis สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
12. คู่มือการใช้งานระบบ i-thesis สำหรับเจ้าหน้าที่
13. คู่มือการใช้งานระบบ i-thesis สำหรับผู้ดูแลระบบ
14. ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การใช้งานระบบกำกับคุณภาพมาตรฐานการจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา (iThesis) ของมหาวิทยาลัยทักษิณ