074-317655 gs-tsu@tsu.ac.th

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาค ดังนี้
1. ภาคปกติ จัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนต้นและภาคเรียนปลาย
2. ภาคพิเศษ จัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ
2.1 จัดการเรียนการสอน 3 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย และภาคเรียนฤดูร้อน
2.1.1 เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
2.1.2 เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.00 - 21.00 น.
2.2 จัดการเรียนการสอนเฉพาะภาคเรียนฤดูร้อน
โดยในปีการศึกษาหนึ่งกำหนดให้เรียนเฉพาะภาคเรียนฤดูร้อน (จัดทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ)

มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 3 ระดับ ดังนี้
1. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
2. ระดับปริญญาโท
3. ระดับปริญญาเอก

โดยมีจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 2 เขตพื้นที่ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
2. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง