074-317655 gs-tsu@tsu.ac.th

ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566 ฉบับลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566
1.1 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบภาษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566
1.2 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566
1.3 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการทําและสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566
1.4 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการทําและสอบการค้นคว้าอิสระของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566
1.5 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566
1.6 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566
1.7 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการเปลี่ยนระดับการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566
2. ประกาศฯ การทำและสอบวิทยานิพนธ์ ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
3. ประกาศฯ การทำและสอบการค้นคว้าอิสระ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
4. ประกาศฯ การสอบภาษา ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกาษา ปี 2559 ฉบับลงวันที่ 17 ธันวาคม 2559
5. ประกาศฯการสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
6. ประกาศฯ หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ตามข้อบังคับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2559
7. ประกาศฯ หลักเกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 17 ธันวาคม 2559
8. ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตบัณฑิตศึกษาหรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในนามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
9. ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
10. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การขอจริยธรรมการวิจัย สำหรับวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และดุษฎีนิพนธ์ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
11. ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2562
12. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การขอรับบริการสอนเขียนและตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) ของคลินิกให้คำปรึกษา (TSU GRAD CLINIC)
13. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ.2566 ฉบับลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การขอจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565