074-317655 gs-tsu@tsu.ac.th

งานวิจัยสถาบัน

1. โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยสถาบันบัณฑิตวิทยาลัย
2. งานวิจัยสถาบัน เรื่อง เครื่องมือสำคัญในการพัฒนาองค์กร
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
4. สถานภาพมหาบัณฑิตที่ทำวิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
5. ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
6. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
7. ความคิดเห็นของคณบดีคณะที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการที่มีต่อการ ดำเนินงานตามโครงการการให้โควตานิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยทักษิณเข้าศึกษาต่อใน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (แผน ก)
8. ปัจจัยในการสำเร็จการศึกษาล่าช้า ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ